|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Điện báo (Telegraphy) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì? Yêu cầu

Điện báo (Telegraphy) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì? Yêu cầu

Điện báo (tiếng Anh: Telegraphy) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là công việc thu nhận, xử lí và cung cấp thông tin nhanh về tình hình thu, chi, tồn quĩ Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -10:55 | 10/04/2020
Thanh toán bù trừ điện tử (Electronic clearing) là gì? Qui định

Thanh toán bù trừ điện tử (Electronic clearing) là gì? Qui định

Thanh toán bù trừ điện tử (tiếng Anh: Electronic clearing) là thực hiện việc chuyển khoản và thanh toán qua mạng máy tính.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 10/04/2020
Bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Các bộ phận

Bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Các bộ phận

Bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước phải tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản lí nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -09:42 | 10/04/2020
Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (Management Discussion and Analysis - MD&A) là gì?

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (Management Discussion and Analysis - MD&A) là gì?

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (tiếng Anh: Management Discussion and Analysis - MD&A) là một phần của báo cáo hàng năm hoặc hàng quí của công ty, trong đó ban lãnh đạo đề cập đến hiệu quả kinh doanh của công ty thông.
Kiến thức Kinh tế -22:08 | 09/04/2020
Tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -20:35 | 09/04/2020
Chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước là các loại giấy tờ và vật mang tin cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh tế tài chính hoặc chứng minh các nghiệp vu kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành.
Kiến thức Kinh tế -20:13 | 09/04/2020
Kế toán Kho bạc Nhà nước (State Treasury Accounting) là gì? Nhiệm vụ

Kế toán Kho bạc Nhà nước (State Treasury Accounting) là gì? Nhiệm vụ

Kế toán Kho bạc Nhà nước (tiếng Anh: State Treasury Accounting) là một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán tài chính Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -18:31 | 09/04/2020
Phân tích tỉ lệ (Ratio Analysis) là gì? Các loại phân tích tỉ lệ

Phân tích tỉ lệ (Ratio Analysis) là gì? Các loại phân tích tỉ lệ

Phân tích tỉ lệ (tiếng Anh: Ratio analysis) là một phương pháp định lượng để hiểu rõ hơn về tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của công ty bằng cách nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty.
Kiến thức Kinh tế -21:02 | 08/04/2020
Bút toán giảm (Write-down) trong kế toán là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng

Bút toán giảm (Write-down) trong kế toán là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng

Bút toán giảm (tiếng Anh: Write-Down) là làm giảm giá trị sổ sách của tài sản khi giá trị thị trường hợp lí của nó đã giảm xuống dưới giá trị sổ sách, trở thành tài sản bị suy giảm giá trị.
Kiến thức Kinh tế -20:51 | 08/04/2020
Xóa sổ (Write-Off) trong kế toán là gì? Đặc điểm và các trường hợp áp dụng

Xóa sổ (Write-Off) trong kế toán là gì? Đặc điểm và các trường hợp áp dụng

Xóa sổ (tiếng Anh: Write-Off) là một hành động trong kế toán làm giảm giá trị của tài sản và đồng thời ghi nợ vào tài khoản bên nợ.
Kiến thức Kinh tế -16:26 | 08/04/2020
Chủ đề nóng
Kế toán chi phí (Cost Accounting) là gì? Đặc điểm

Kế toán chi phí (Cost Accounting) là gì? Đặc điểm

Kế toán chi phí (tiếng Anh: Cost Accounting) là một hình thức kế toán quản lí nhằm mục đích nắm bắt tổng chi phí sản xuất của công ty bằng cách đánh giá chi phí biến đổi của từng bước sản xuất cũng như chi phí cố định, chẳng hạn như chi phí thuê.
Kiến thức Kinh tế -21:33 | 06/04/2020
Sổ sách cân bằng (Matched Book) là gì? Lợi ích của phương pháp sổ sách cân bằng

Sổ sách cân bằng (Matched Book) là gì? Lợi ích của phương pháp sổ sách cân bằng

Sổ sách cân bằng (tiếng Anh: Matched Book) là một phương pháp mà các ngân hàng và các tổ chức khác có thể thực hiện, để đảm bảo rằng các kì hạn của tài sản và nợ phải trả được phân bổ như nhau.
Kiến thức Kinh tế -21:17 | 06/04/2020
Bảng cân đối thử (Trial Balance) là gì? Yêu cầu đối với bảng cân đối thử

Bảng cân đối thử (Trial Balance) là gì? Yêu cầu đối với bảng cân đối thử

Bảng cân đối thử (tiếng Anh: Trial Balance) là bảng tính kế kế toán, trong đó số dư của tất cả các sổ cái được lập thành hai cột Ghi nợ và Ghi có bằng nhau.
Kiến thức Kinh tế -18:02 | 06/04/2020
Qui ước khấu hao nửa năm (Half-year convention for depreciation) là gì? Đặc điểm

Qui ước khấu hao nửa năm (Half-year convention for depreciation) là gì? Đặc điểm

Qui ước khấu hao nửa năm (tiếng Anh: Half-year convention for depreciation) là qui ước coi tất cả các tài sản được mua trong năm như là được mua vào chính giữa năm.
Kiến thức Kinh tế -10:19 | 06/04/2020
Phương pháp vào cao, ra trước (Highest In, First Out - HIFO) là gì? Đặc điểm

Phương pháp vào cao, ra trước (Highest In, First Out - HIFO) là gì? Đặc điểm

Phương pháp vào cao, ra trước (tiếng Anh: Highest In, First Out, viết tắt là HIFO) là một phương pháp phân phối và kế toán hàng tồn kho, trong đó hàng tồn kho có chi phí mua hàng cao nhất sẽ được bán hoặc lấy ra khỏi kho đầu tiên.
Kiến thức Kinh tế -23:01 | 27/03/2020
Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) là gì?

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) là gì?

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (tiếng Anh: Generally Accepted Accounting Principles) đề cập đến một bộ nguyên tắc, chuẩn mực và qui trình kế toán chung do Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB) ban hành.
Kiến thức Kinh tế -22:56 | 27/03/2020
Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (Financial Accounting Standards Board - FASB) là gì?

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (Financial Accounting Standards Board - FASB) là gì?

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (tiếng Anh: Financial Accounting Standards Board) là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, chịu trách nhiệm thiết lập các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính cho các công ty và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -22:51 | 27/03/2020
Từ đầu năm đến nay (Year to Date - YTD) là gì? Đặc điểm của YTD

Từ đầu năm đến nay (Year to Date - YTD) là gì? Đặc điểm của YTD

Từ đầu năm đến nay (tiếng Anh: Year to Date - YTD) đề cập đến khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính hiện tại cho đến ngày hiện tại.
Kiến thức Kinh tế -11:27 | 26/03/2020
Đối chiếu tài khoản (Account reconciliation) là gì?

Đối chiếu tài khoản (Account reconciliation) là gì?

Đối chiếu tài khoản (tiếng Anh: Account reconciliation) là một qui trình kế toán so sánh hai sổ sách ghi chép để kiểm tra xem các số liệu có đúng và đồng nhất hay không. Đối chiếu tài khoản cũng xác nhận rằng các tài khoản trong sổ cái chung là nhất quán, chính xác và đầy đủ.
Kiến thức Kinh tế -18:00 | 18/03/2020
Sổ cái tài sản (Asset Ledger) là gì? Đặc điểm của sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản (Asset Ledger) là gì? Đặc điểm của sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản (tiếng Anh: Asset Ledger) là một phần hồ sơ kế toán của công ty, ghi lại các mục nhật ký chung liên quan đến mặt tài sản của bảng cân đối kế toán. Công ty càng lớn, sổ cái tài sản sẽ càng nhiều và phức tạp.
Kiến thức Kinh tế -12:34 | 18/03/2020