|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (Percentage of Completion Method) là gì? Ví dụ

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (Percentage of Completion Method) là gì? Ví dụ

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (tiếng Anh: Percentage of Completion Method) là một phương pháp kế toán, trong đó doanh thu và chi phí của các hợp đồng dài hạn được ghi nhận là tỉ lệ phần trăm của công việc đã hoàn thành trong kì.
Kiến thức Kinh tế -15:13 | 01/07/2020
Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Book Value) là thước đo định giá của một công ty sau các khoản nợ phải trả, bao gồm cả nợ phải trả ngoài bảng cân đối và tài sản được điều chỉnh để phản ánh giá trị thị trường hợp lí.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 01/07/2020
Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

Tài trợ ngoài bảng cân đối (tiếng Anh: Off-Balance Sheet Financing) là một thông lệ kế toán ghi lại tài sản và nợ phải trả, mà không hiển thị trên bảng cân đối kế toán.
Kiến thức Kinh tế -14:34 | 01/07/2020
Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (tiếng Anh: Outlay Cost) là chi phí phát sinh để thực hiện một chiến lược đầu tư kinh doanh hoặc thu mua một tài sản.
Kiến thức Kinh tế -09:36 | 01/07/2020
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (tiếng Anh: Income summary account) là một tài khoản tạm thời, trong đó tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí trong báo cáo thu nhập được chuyển vào cuối kì kế toán.
Kiến thức Kinh tế -09:58 | 26/06/2020
Lỗi kế toán (Accounting Error) là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp

Lỗi kế toán (Accounting Error) là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp

Lỗi kế toán (tiếng Anh: Accounting Error) là một lỗi không cố ý trong bút toán ghi sổ.
Kiến thức Kinh tế -12:35 | 25/06/2020
Các khoản nợ ngắn hạn khác (Other Current Liabilities) là gì? Đặc điểm

Các khoản nợ ngắn hạn khác (Other Current Liabilities) là gì? Đặc điểm

Các khoản nợ ngắn hạn khác (tiếng Anh: Other Current Liabilities) là một mục trên bảng cân đối kế toán, gộp các khoản nợ ngắn hạn mà một công ty phải trả trong vòng 12 tháng.
Kiến thức Kinh tế -09:41 | 25/06/2020
Các khoản nợ dài hạn khác (Other Long-Term Liabilities) trên báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm và phân loại

Các khoản nợ dài hạn khác (Other Long-Term Liabilities) trên báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm và phân loại

Các khoản nợ dài hạn khác (tiếng Anh: Other Long-Term Liabilities) là một mục trên bảng cân đối kế toán, gộp tất cả các nghĩa vụ không đến hạn trong vòng 12 tháng.
Kiến thức Kinh tế -17:25 | 24/06/2020
Bút toán khóa sổ (Closing Entry) là gì? Đặc điểm và qui trình thực hiện

Bút toán khóa sổ (Closing Entry) là gì? Đặc điểm và qui trình thực hiện

Bút toán khóa sổ (tiếng Anh: Closing Entry) là bút toán được thực hiện vào cuối kì kế toán, liên quan đến việc chuyển dữ liệu từ tài khoản tạm thời trên báo cáo thu nhập sang tài khoản vĩnh viễn trên bảng cân đối kế toán.
Kiến thức Kinh tế -17:16 | 24/06/2020
Chi phí một lần (One-Time Charge) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Chi phí một lần (One-Time Charge) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Chi phí một lần (tiếng Anh: One-Time Charge) là chi phí được khấu trừ vào thu nhập của công ty, được ban quản lí tin rằng nó khởi nguồn từ một sự kiện biệt lập và kì vọng sẽ khó tái diễn lần nữa.
Kiến thức Kinh tế -09:19 | 24/06/2020
Khoản mục một lần (One-Time Item) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Khoản mục một lần (One-Time Item) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Khoản mục một lần (tiếng Anh: One-Time Item) là các khoản lãi, lỗ hoặc chi phí ghi nhận trên báo cáo thu nhập có đặc thù sẽ không tái diễn, và do đó không được coi là một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của công ty.
Kiến thức Kinh tế -10:33 | 17/06/2020
Chi phí bất thường (Non-recurring Charge) là gì?  Đặc điểm

Chi phí bất thường (Non-recurring Charge) là gì? Đặc điểm

Chi phí bất thường (tiếng Anh: Non-recurring Charge) là khoản mục chi phí xuất hiện trên báo cáo tài chính của công ty chỉ một lần và không có khả năng xảy ra lần nữa.
Kiến thức Kinh tế -10:30 | 17/06/2020
Ủy ban giám sát kế toán công ty đại chúng (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) là gì?

Ủy ban giám sát kế toán công ty đại chúng (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) là gì?

Uỷ ban giám sát kế toán công ty đại chúng (tiếng Anh: Public Company Accounting Oversight Board, viết tắt: PCAOB) là một tổ chức phi lợi nhuận đưa ra các qui định đối với kiểm toán viên của các công ty giao dịch công khai.
Kiến thức Kinh tế -10:22 | 16/06/2020
Hợp đồng có rủi ro lớn (Onerous contract) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng có rủi ro lớn (Onerous contract) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng có rủi ro lớn (tiếng Anh: Onerous contract) là một thuật ngữ kế toán cho một hợp đồng sẽ khiến công ty phải trả nhiều tiền hơn để hoàn thành so với những gì công ty sẽ nhận lại.
Kiến thức Kinh tế -10:04 | 16/06/2020
Vốn hóa (Capitalize) trong kế toán là gì? Đặc điểm

Vốn hóa (Capitalize) trong kế toán là gì? Đặc điểm

Vốn hóa (tiếng Anh: Capitalize) là ghi lại chi phí trên bảng cân đối với mục đích trì hoãn việc ghi nhận đầy đủ các loại chi phí.
Kiến thức Kinh tế -09:53 | 16/06/2020