Kiến thức Kinh tế

Các khoản nợ dài hạn khác (Other Long-Term Liabilities) trên báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm và phân loại

17:25 | 24/06/2020

Chia sẻ

Các khoản nợ dài hạn khác (tiếng Anh: Other Long-Term Liabilities) là một mục trên bảng cân đối kế toán, gộp tất cả các nghĩa vụ không đến hạn trong vòng 12 tháng.
Các khoản nợ dài hạn khác (Other Long-Term Liabilities) trên báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm và phân loại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Capital)

Các khoản nợ dài hạn khác

Khái niệm

Các khoản nợ dài hạn khác trong tiếng Anh là Other Long-Term Liabilities.

Các khoản nợ dài hạn khác là một mục trên bảng cân đối kế toán, gộp tất cả các nghĩa vụ không đến hạn trong vòng 12 tháng.

Những khoản nợ phải trả ít khẩn cấp hơn để trả nợ là một phần trong tổng nợ phải trả nhưng được phân loại là "khác" khi công ty không coi các khoản nợ đó đủ quan trọng để trả ngay lập tức.

Đặc điểm của Các khoản nợ dài hạn khác

Nợ phải trả xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và được phân loại thành nợ ngắn hạn - phải được trả lại trong vòng 01 năm, và nợ dài hạn – được trả sau 01 năm, hoặc bằng thời gian của chu kì hoạt động công ty.

Tiếp đó là mục các khoản nợ khác. Trong báo cáo tài chính, các công ty sử dụng thuật ngữ "khác" để chỉ bất cứ điều gì không đủ quan trọng để xác định riêng.

Các khoản nợ dài hạn khác có thể được định nghĩa là phần còn lại của các khoản nợ mà công ty phải trả trong khoảng thời gian 01 năm trở lên không được hạch toán và xác định riêng trong bảng cân đối kế toán của công ty.

Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là vấn đề ưu tiên trình bày về việc có nên ghi rõ các khoản nợ này trên bảng cân đối kế toán, hay tổng hợp chúng theo mục các khoản nợ dài hạn khác và chú thích ở dưới mục ghi chú.

Tuy nhiên, một số công ty cũng không cần thiết phải cung cấp thêm chi tiết về các nghĩa vụ cụ thể này.

Phân loại Các khoản nợ dài hạn khác

Các khoản nợ dài hạn khác có thể bao gồm các mục như nợ lương hưu, cho thuê vốn, tín dụng trả chậm, tiền gửi của khách hàng và nợ thuế hoãn lại.

Trong trường hợp của các công ty mẹ, có thể bao gồm các khoản vay liên công ty như các khoản vay được thực hiện từ một trong các bộ phận hoặc công ty con của công ty từ người khác.

Lưu ý đối với Các khoản nợ dài hạn khác

Kết hợp một nhóm các khoản nợ mà không xác định bản chất của khoản nợ có thể gây ra những tác hại. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này là bình thường và không nên đặt quá nhiều quan tâm, với điều kiện là các nghĩa vụ nợ được đề cập là tương đối nhỏ so với tổng nợ phải trả của công ty.

Các khoản nợ dài hạn khác cũng có thể được so sánh với nợ dài hạn khác trong quá khứ mà công ty đã hoạt động, được cung cấp trong phần chú thích báo cáo tài chính.

Nếu các khoản nợ dài hạn khác tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng nợ phải trả đủ cao nhưng chưa đủ rõ ràng và thuyết phục, nhà phân tích có thể gọi cho phòng quan hệ nhà đầu tư (Investor relation) để đặt câu hỏi .

(Theo Investopedia)

Minh Hằng