|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (Percentage of Completion Method) là gì? Ví dụ

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (Percentage of Completion Method) là gì? Ví dụ

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (tiếng Anh: Percentage of Completion Method) là một phương pháp kế toán, trong đó doanh thu và chi phí của các hợp đồng dài hạn được ghi nhận là tỉ lệ phần trăm của công việc đã hoàn thành trong kì.
Kiến thức Kinh tế -15:13 | 01/07/2020
Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Book Value) là thước đo định giá của một công ty sau các khoản nợ phải trả, bao gồm cả nợ phải trả ngoài bảng cân đối và tài sản được điều chỉnh để phản ánh giá trị thị trường hợp lí.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 01/07/2020
Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (tiếng Anh: Outlay Cost) là chi phí phát sinh để thực hiện một chiến lược đầu tư kinh doanh hoặc thu mua một tài sản.
Kiến thức Kinh tế -09:36 | 01/07/2020
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (tiếng Anh: Income summary account) là một tài khoản tạm thời, trong đó tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí trong báo cáo thu nhập được chuyển vào cuối kì kế toán.
Kiến thức Kinh tế -09:58 | 26/06/2020
Lỗi kế toán (Accounting Error) là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp

Lỗi kế toán (Accounting Error) là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp

Lỗi kế toán (tiếng Anh: Accounting Error) là một lỗi không cố ý trong bút toán ghi sổ.
Kiến thức Kinh tế -12:35 | 25/06/2020
Các khoản nợ ngắn hạn khác (Other Current Liabilities) là gì? Đặc điểm

Các khoản nợ ngắn hạn khác (Other Current Liabilities) là gì? Đặc điểm

Các khoản nợ ngắn hạn khác (tiếng Anh: Other Current Liabilities) là một mục trên bảng cân đối kế toán, gộp các khoản nợ ngắn hạn mà một công ty phải trả trong vòng 12 tháng.
Kiến thức Kinh tế -09:41 | 25/06/2020
Các khoản nợ dài hạn khác (Other Long-Term Liabilities) trên báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm và phân loại

Các khoản nợ dài hạn khác (Other Long-Term Liabilities) trên báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm và phân loại

Các khoản nợ dài hạn khác (tiếng Anh: Other Long-Term Liabilities) là một mục trên bảng cân đối kế toán, gộp tất cả các nghĩa vụ không đến hạn trong vòng 12 tháng.
Kiến thức Kinh tế -17:25 | 24/06/2020
Chi phí một lần (One-Time Charge) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Chi phí một lần (One-Time Charge) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Chi phí một lần (tiếng Anh: One-Time Charge) là chi phí được khấu trừ vào thu nhập của công ty, được ban quản lí tin rằng nó khởi nguồn từ một sự kiện biệt lập và kì vọng sẽ khó tái diễn lần nữa.
Kiến thức Kinh tế -09:19 | 24/06/2020
Chi phí bất thường (Non-recurring Charge) là gì?  Đặc điểm

Chi phí bất thường (Non-recurring Charge) là gì? Đặc điểm

Chi phí bất thường (tiếng Anh: Non-recurring Charge) là khoản mục chi phí xuất hiện trên báo cáo tài chính của công ty chỉ một lần và không có khả năng xảy ra lần nữa.
Kiến thức Kinh tế -10:30 | 17/06/2020
Ủy ban giám sát kế toán công ty đại chúng (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) là gì?

Ủy ban giám sát kế toán công ty đại chúng (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB) là gì?

Uỷ ban giám sát kế toán công ty đại chúng (tiếng Anh: Public Company Accounting Oversight Board, viết tắt: PCAOB) là một tổ chức phi lợi nhuận đưa ra các qui định đối với kiểm toán viên của các công ty giao dịch công khai.
Kiến thức Kinh tế -10:22 | 16/06/2020
Hợp đồng có rủi ro lớn (Onerous contract) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng có rủi ro lớn (Onerous contract) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng có rủi ro lớn (tiếng Anh: Onerous contract) là một thuật ngữ kế toán cho một hợp đồng sẽ khiến công ty phải trả nhiều tiền hơn để hoàn thành so với những gì công ty sẽ nhận lại.
Kiến thức Kinh tế -10:04 | 16/06/2020
Vốn hóa (Capitalize) trong kế toán là gì? Đặc điểm

Vốn hóa (Capitalize) trong kế toán là gì? Đặc điểm

Vốn hóa (tiếng Anh: Capitalize) là ghi lại chi phí trên bảng cân đối với mục đích trì hoãn việc ghi nhận đầy đủ các loại chi phí.
Kiến thức Kinh tế -09:53 | 16/06/2020
Biên lai (Receipt) là gì? Đặc điểm

Biên lai (Receipt) là gì? Đặc điểm

Biên lai (tiếng Anh: Receipt) là một văn bản xác nhận rằng một cái gì đó có giá trị đã được chuyển từ bên này sang bên khác.
Kiến thức Kinh tế -09:33 | 16/06/2020
Chi phí nợ xấu (Bad Debt Expense) trong kế toán là gì? Phương pháp ghi nhận

Chi phí nợ xấu (Bad Debt Expense) trong kế toán là gì? Phương pháp ghi nhận

Chi phí nợ xấu (tiếng Anh: Bad Debt Expense) được ghi nhận khi khoản phải thu không thể thu được nữa do khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ tồn đọng do phá sản hoặc các vấn đề tài chính khác.
Kiến thức Kinh tế -11:25 | 15/06/2020
Giá trị tài sản hữu hình ròng (Net Tangible Assets) là gì?Đặc điểm, nhược điểm và ưu điểm

Giá trị tài sản hữu hình ròng (Net Tangible Assets) là gì?Đặc điểm, nhược điểm và ưu điểm

Giá trị tài sản hữu hình ròng (tiếng Anh: Net Tangible Assets) được tính bằng tổng tài sản của một công ty, trừ đi giá trị mọi tài sản vô hình, các khoản nợ và mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi.
Kiến thức Kinh tế -11:02 | 15/06/2020

kiến thức kế toán - kiểm toán

NĐT cá nhân chỉ còn mua ròng gần 350 tỷ đồng tuần VN-Index lấy lại mốc 1.060 điểm, tập trung STB, VIB
Kịch bản dòng tiền tại các nhóm nhà đầu tư đã có sự thay đổi so với tuần trước khi nhóm nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng sau 3 tuần mua ròng liên tiếp. Trong khi đó, cá nhân có tuần mua ròng thứ hai liên tục với giá trị sụt giảm còn 346 tỷ từ mức 1.510 tỷ đồng.