Hàng hóa

Nhu cầu bạc ở Ấn Độ dự báo đạt mức cao trong 4 năm

Nhu cầu bạc ở Ấn Độ dự báo đạt mức cao trong 4 năm

Lượng tiêu thụ bạc sẽ tăng trở lại vào năm nay tại các vùng nông thôn ở Ấn Độ, nơi được viện trợ từ chính phủ nhằm hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế địa phương trước cuộc tổng tuyển cử, theo công ty Metal Focus.