|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

09:58 | 26/06/2020
Chia sẻ
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (tiếng Anh: Income summary account) là một tài khoản tạm thời, trong đó tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí trong báo cáo thu nhập được chuyển vào cuối kì kế toán.
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Universal Partner)

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh

Khái niệm

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh trong tiếng Anh là Income summary account.

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh là một tài khoản tạm thời (Temporary account), trong đó tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí trong báo cáo thu nhập được kết chuyển vào cuối kì kế toán.

Số tiền ròng kết chuyển vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh sẽ bằng với lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng mà doanh nghiệp phải chịu trong kì.

Do đó, kết chuyển doanh thu ra khỏi báo cáo thu nhập có nghĩa là ghi Nợ vào tài khoản doanh thu cho tổng số tiền doanh thu trong kì và ghi Có vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

Tương tự, việc chuyển các chi phí ra khỏi báo cáo thu nhập yêu cầu phải ghi Có vào tất cả các tài khoản chi phí cho tổng số chi phí trong kì và ghi Nợ vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

Đây là bước đầu tiên để sử dụng tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

Nếu số dư kết quả của tài khoản xác định kết quả kinh doanh là số dư Có thì ghi Nợ tài khoản xác định kết quả kinh doanh cho số tiền lãi và ghi Có vào tài khoản thu nhập giữ lại để chuyển lợi nhuận thành lợi nhuận giữ lại.

Ngược lại, nếu số dư kết quả trong tài khoản xác định kết quả kinh doanh là số dư Nợ thì ghi Có vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh cho số tiền thua lỗ và ghi Nợ vào tài khoản lợi nhuận giữ lại để chuyển khoản lỗ thành lợi nhuận giữ lại.

Đây là bước thứ hai để sử dụng tài khoản xác định kết quả kinh doanh, sau đó tài khoản sẽ có số dư bằng 0.

Ví dụ sử dụng bút toán cho Tài khoản xác định kết quả kinh doanh

Dưới đây là ví dụ các bước thực hiện bút toán cho tài khoản xác định kết quả kinh doanh:

1. Chuyển tất cả $10.000 doanh thu được tạo trong tháng sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh:

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ - Ảnh 2.

2. Chuyển tất cả $9.000 chi phí trong tháng sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh (giả định chỉ có một tài khoản chi phí):

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ - Ảnh 3.

3. Chuyển số dư lợi nhuận ròng $1.000 trong tài khoản xác định kết quả kinh doanh sang tài khoản lợi nhuận giữ lại:

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ - Ảnh 4.

Nếu sử dụng phần mềm kế toán, thì việc chuyển số dư tài khoản sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh sẽ được xử lí tự động bất cứ khi nào kế toán viên chọn chốt sổ kì kế toán.

Thậm chí, có thể sẽ không hiển thị tài khoản xác định kết quả kinh doanh trong máy tính. Cũng có thể là không có tài khoản xác định kết quả kinh doanh trong hệ thống tài khoản kế toán.

(Theo Accounting tools)

Minh Hằng