|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

14:54 | 01/07/2020
Chia sẻ
Giá trị sổ sách có điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Book Value) là thước đo định giá của một công ty sau các khoản nợ phải trả, bao gồm cả nợ phải trả ngoài bảng cân đối và tài sản được điều chỉnh để phản ánh giá trị thị trường hợp lí.
Giá trị sổ sách điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Die TPA Grupe)

Giá trị sổ sách có điều chỉnh

Khái niệm

Giá trị sổ sách có điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusted Book Value.

Giá trị sổ sách có điều chỉnh là thước đo định giá của một công ty sau các khoản nợ phải trả, bao gồm cả nợ phải trả ngoài bảng cân đối (Off-balance sheet) và tài sản được điều chỉnh để phản ánh giá trị thị trường hợp lí (Fair market value).

Nhược điểm có thể có của việc sử dụng giá trị sổ sách có điều chỉnh là doanh nghiệp có thể có giá trị cao hơn tài sản và nợ phải trả do không định giá được tài sản vô hình, các khoản thanh toán trước thời hạn hoặc các yếu tố trong nợ tiềm tàng.

Tuy nhiên, giá trị sổ sách điều chỉnh không thường được chấp nhận như một bức tranh chính xác về giá trị hoạt động của một công ty có lợi nhuận. Nó có thể là một cách để nắm bắt vốn chủ sở hữu tiềm năng có sẵn trong một công ty.

Đặc điểm của Giá trị sổ sách có điều chỉnh

Có một số phương pháp mà một nhà đầu tư có thể sử dụng để gán giá trị hoặc định giá cho một doanh nghiệp. Quyết định sử dụng dạng phương pháp định giá liên quan đến một số yếu tố như loại hình doanh nghiệp và tính sẵn có của thông tin.

Phương pháp định giá giá trị sổ sách có điều chỉnh thường được sử dụng để gán giá trị cho các công ty phải đối mặt với việc giải thể (Liquidation) hoặc các công ty nắm giữ tài sản hữu hình, như tài sản hoặc chứng khoán.

Các nhà phân tích có thể sử dụng giá trị sổ sách có điều chỉnh để xác định giá kết quả kinh doanh sau thuế (Bottom line) cho giá trị công ty khi dự đoán công ty phá sản hoặc bán do sự cố tài chính.

Lưu ý đối với Giá trị sổ sách có điều chỉnh

Điều chỉnh giá trị sổ sách của một công ty đòi hỏi phải phân tích từng dòng một trong báo cáo tài chính. Một số phân tích đơn giản như phân tích tiền mặt và nợ ngắn hạn. Các mục này đã được thực hiện theo giá trị thị trường hợp lí trên bảng cân đối kế toán.

Giá trị của các khoản phải thu có thể phải được điều chỉnh, tùy thuộc vào thời gian của các khoản phải thu. Ví dụ, các khoản phải thu quá hạn 180 ngày (hoặc nghi ngờ quá 180 ngày) sẽ được cắt khoản giá trị so với các khoản phải thu dưới 30 ngày.

Tài sản, nhà máy và thiết bị phải chịu sự điều chỉnh lớn, đặc biệt là giá trị đất, được giữ trên bảng cân đối với giá gốc (Historical cost). Giá trị đất có thể sẽ lớn hơn nhiều so với giá gốc trong hầu hết các trường hợp.

Quá trình điều chỉnh trở nên phức tạp hơn với những thứ như tài sản vô hình, nợ tiềm tàng, tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc nợ phải trả và các khoản mục ngoài bảng cân đối. Ngoài ra, nếu có lãi vay, thì lãi vay này sẽ tác động điều chỉnh nhiều hơn về giá trị sổ sách. Mục tiêu là đánh dấu từng tài sản và nợ phải trả với giá trị thị trường hợp lí.

Sau khi giá trị của tất cả các tài sản và nợ phải trả được điều chỉnh, nhà phân tích chỉ cần khấu trừ các khoản nợ từ tài sản để lấy giá trị hợp lí của công ty.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng