Kiến thức Kinh tế

Chi phí bất thường (Non-recurring Charge) là gì? Đặc điểm

10:30 | 17/06/2020

Chia sẻ

Chi phí bất thường (tiếng Anh: Non-recurring Charge) là khoản mục chi phí xuất hiện trên báo cáo tài chính của công ty chỉ một lần và không có khả năng xảy ra lần nữa.
Chi phí bất thường (Non-recurring Charge) là gì?  Đặc điểm  - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Quaderno

Chi phí bất thường

Khái niệm

Chi phí bất thường hay phí tổn ngẫu sinh, phí tổn đột xuất trong tiếng Anh là Non-recurring Charge.

Chi phí bất thường là khoản mục chi phí xuất hiện trên báo cáo tài chính của công ty chỉ một lần và không có khả năng xảy ra lần nữa.

Công ty thường phải giải trình các chi phí bất thường xuất hiện trên báo cáo và nhà phân tích thường sẽ điều chỉnh báo cáo thu nhập, loại bỏ chi phí bất thường khi đánh giá hiệu quả tài chính trong một khoảng thời gian và định giá cổ phiếu.   

Đặc điểm Chi phí bất thường

Chi phí bất thường xuất hiện trên báo cáo thu nhập và trong một số trường hợp trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nếu khoản chi phí đó là chi phí phi tiền mặt. Thu nhập của công ty sẽ được giảm trừ tương ứng trong khoảng thời gian chi phí bất thường xuất hiện trên báo cáo thu nhập. 

Tuy nhiên, trong phần thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (MD & A), công ty sẽ cố gắng giải thích rằng một chi phí bất thường cụ thể là cho một sự kiện bất thường, một lần và không nên được coi là một chi phí mà công ty sẽ phải chịu một lần nữa trong tương lai.

Có rất nhiều ví dụ về các chi phí bất thường:  

 - Chi phí tái cấu trúc, có bao gồm chi phí trả trợ cấp thôi việc và đóng cửa nhà máy

 - Hao tổn tài sản hoặc xóa sổ tài sản.

- Tổn thất từ các hoạt động không tiếp tục.

- Tổn thất từ các khoản hưu trí do nhân viên nghỉ hưu sớm.

- Chi phí sáp nhập và mua lại (M&A) hoặc các chi phí liên quan đến thoái vốn.

- Lỗ từ việc bán tài sản.

- Chi phí pháp lí bất thường.

- Chi phí thiệt hại do thiên tai.

- Chi phí phát sinh từ các thay đổi trong chính sách kế toán.

Điều chỉnh các Chi phí bất thường

Các nhà phân tích sẽ không đánh giá các chi phí bất thường hợp lí của công ty dưới nhãn các khoản "không thu hồi được". 

Tuy nhiên, nếu các khoản chi phí đó xảy ra với một tần suất nhất định và bắt đầu xuất hiện định kì, các nhà đầu tư sẽ đưa các chi phí này vào quá trình đánh giá hiệu suất tài chính và mô hình định giá cổ phiếu. 

Ví dụ, nếu một công ty chịu chi phí tái cấu trúc mỗi năm, nó có thể được coi là một phần của chi phí hoạt động bình thường. Việc xác định và xử lí các chi phí bất thường cũng có ý nghĩa đối với việc cấp các hợp đồng tín dụng hay xây dựng kế hoạch lương thưởng cho ban điều hành.

Ví dụ, một giao ước hệ số nợ trên EBITDA có thể cho phép bổ sung các chi phí bất thường cho EBITDA trong hợp đồng cho vay. 

Nếu các chi phí bất thường không được tính vào thu nhập ròng trong kế hoạch  lương thưởng cho ban điều hành, thì ban quản lí có thể cảm thấy tự do hơn khi thực hiện các khoản phí này trong một năm tài chính.   

(Theo Investopedia)

Minh Hằng