|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là gì?

14:50 | 12/08/2019
Chia sẻ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếng Anh: Cash Flow Statement) là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình thu - chi tiền tệ trong các hoạt động phát sinh tại doanh nghiệp.
80086605-stock-vector-cash-flow-word-cloud-collage-business-concept-background

Hình minh họa. Nguồn: 123rf

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement)

Định nghĩa

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tiếng Anh là Cash Flow Statement. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình thu - chi tiền tệ được phân loại theo ba hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kì nhất định.

Thuật ngữ liên quan

Báo cáo tài chính phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định.

Theo chế độ tài chính hiện hành, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung

Các dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Bao gồm các khoản thu chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư mua sắm hoặc thanh lí các tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

- Dòng tiền từ hoạt đồng tài chính: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động vốn từ chủ nợ và chủ sở hữu, hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo hai phương pháp: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho biết trong kì doanh nghiệp đã lấy tiền ở đâu và đã chi tiêu sử dụng tiền vào việc gì. Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho chúng ta thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần.

Lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, còn dòng tiền thuần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì phản ánh chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn, đánh giá khả năng tạo tiền từ nội sinh hay ngoại sinh.

- Ngoài ra, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng giúp các chủ thể liên quan dự báo dòng tiền trong tương lai để định giá một doanh nghiệp. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp nguồn gốc dòng tiền của một doanh nghiệp, dòng tiền của một doanh nghiệp là cái có thực và ít bị tác động bởi các nguyên tắc của hạch toán kế toán.

Ưu điểm của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ưu điểm hơn so với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thêm nhiều thông tin rất quan trọng mà hai loại báo cáo trên không thể cung cấp, ví dụ như:

- Bảng cân đối kế toán chỉ thể hiện giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm. Vậy làm sao để biết trong kì doanh nghiệp đã mua sắm hay thanh lí bao nhiêu tài sản cố định? Làm sao để biết được trong kì doanh nghiệp đã đi vay và trả nợ bao nhiêu?

- Báo cáo kết quả kinh doanh được lập theo nguyên tắc kế toán thực tế phát sinh chứ không phải nguyên tắc kế toán tiền mặt. Vì sao một doanh nghiệp có lãi mà không có tiền? Làm sao giải thích sự thay đổi trong số dư tiền mặt cuối kì và đầu kì?

Khi đó phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho chúng ta câu trả lời.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.