|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điểm gãy (Breakpoint) của đường chi phí sử dụng vốn cận biên là gì?

09:48 | 06/11/2019
Chia sẻ
Điểm gãy (tiếng Anh: Breakpoint) là điểm thể hiện một qui mô vốn được huy động ở mức độ nhất định mà khi doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn tăng thêm vượt qua mức qui mô đó thì phải tăng thêm chi phí sử dụng vốn.
Chi phí sử dụng vốn cận biên (Marginal cost of capital (1)

Hình minh họa

Điểm gãy (Breakpoint)

Định nghĩa

Điểm gãy trong tiếng Anh là Breakpoint

Điểm gãy của đường chi phí sử dụng vốn cận biên là điểm thể hiện một qui mô vốn được huy động ở mức độ nhất định mà khi doanh nghiệp tiếp tục huy động vốn tăng thêm vượt qua mức qui mô đó thì phải tăng thêm chi phí sử dụng vốn.

Công thức xác định

Từ định nghĩa trên có thể nhận thấy, điểm gãy nảy sinh khi chi phí sử dụng vốn của một trong những nguồn vốn riêng biệt tăng lên và có thể xác định điểm gãy theo công thức sau:

BPi = Tổng số vốn của nguồn vốn i có chi phí thấp hơn / Tỉ trọng của nguồn vốn i

Trên cơ sở xác định các điểm gãy của từng nguồn tài trợ riêng biệt có thể xác định được tổng các điểm gãy của tổng qui mô vốn mà doanh nghiệp huy động.

Ví dụ

Một công ty cổ phần có kết cấu nguồn vốn hiện hành được coi là kết cấu tối ưu:

Nguồn vốn

Tỉ trọng từng nguồn vốn

Vốn vay

45%

Cổ phần ưu đãi

2%

Vốn chủ sở hữu (cổ phần thường và lợi nhuận giữ lại)

53%

Cộng

100%

Công ty đang xem xét một số dự án đầu tư trong năm tới. Để thực hiện đầu tư, công ty dự định huy động theo kết cấu nguồn vốn tối ưu và có khả năng huy động các nguồn tài trợ với chi phí sử dụng vốn như sau:

- Số lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư trong năm là 768,5 triệu đồng với chi phí sử dụng vốn là 13,4%.

- Có khả năng huy động vốn bằng phát hành thêm cổ phần thường mới và chi phí sử dụng vốn 14%.

- Huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu đãi với chi phí sử dụng vốn là 10,3%.

- Vay vốn: Công ty có khả năng vay vốn và nếu vay với số vốn từ 900 triệu đồng trở xuống thì lãi suất vay vốn là 10%/năm và nếu vay số vốn trên 900 triệu đồng thì phải chịu lãi suất 13%/năm của số vốn tăng thêm (mỗi năm trả lãi một lần ở cuối mỗi năm) và toàn bộ số vốn gốc trả ở thời điểm cuối của năm cuối cùng.

- Công ty phải nộp thuế thu nhập với thuế suất 25% và toàn bộ vốn gốc trả ở thời điểm cuối năm cuối cùng.

Yêu cầu: Xác định điểm gãy trong ví dụ trên

Bài làm

Từ tình hình và số liệu trên có thể xác định được điểm gãy:

- Điểm gãy thứ nhất xuất hiện khi sử dụng hết 768,5 triệu đồng lợi nhuận giữ lại với chi phí sử dụng vốn 13,4%.

BPE = 768,5 triệu / 53% = 1.450 triệu đồng

- Điểm gãy thứ hai xuất hiện khi sử dụng hết 900 triệu đồng vốn vay với chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là: 10% (1 - 25%) = 7,5%

BPD = 900 triệu/45% = 2.000 triệu đồng

Như vậy, trong việc huy động vốn của công ty nảy sinh hai điểm gãy tương ứng với qui mô vốn huy động 1.450 triệu đồng và 2.000 triệu đồng.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan