Phương pháp ra quyết định tập thể (Group Decision Making)

11:30 | 17/09/2019

Chia sẻ

Phương pháp ra quyết định tập thể (tiếng Anh: Group Decision Making) là việc nhà lãnh đạo không chỉ dựa vào bản thân mà còn sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của tập thể để xây dựng quyết định, đông thời tự chịu trách nhiệm về những quyết định đó.
Phương pháp ra quyết định tập thể

Hình minh họa

Phương pháp ra quyết định tập thể (Group Decision Making)

Định nghĩa

Phương pháp ra quyết định tập thể trong tiếng Anh là Group Decision Making.

Phương pháp ra quyết định tập thể là phương pháp mà theo đó người lãnh đạo không chỉ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình mà còn sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của tập thể để xây dựng quyết định, đông thời tự chịu trách nhiệm về những quyết định đã ra.

Các thuật ngữ liên quan

Ra quyết định (Making decision) là quá trình bao gồm nhiều bước liên quan đến việc xác định vấn đề; hình thành, lựa chọn phương án thông qua và văn bản hóa quyết định.

Phương pháp cá nhân ra quyết định (Individual Decision Making) là phương pháp đưa ra quyết định trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của nhà quản trị.

Bản chất

- Nhà quản trị sử dụng phương pháp ra quyết định tập thể khi cần phải đưa ra các quyết định quan trọng, ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển chung của doanh nghiệp.

- Phương pháp ra quyết định tập thể không có nghĩa chủ thể ra quyết định là tập thể và trách nhiệm đối với quyết định cũng thuộc về tập thể.

- Hình thức ra quyết định tập thể rất phong phú và đa dạng (như với sự tham gia của Hội đông tư vấn, của nhóm nghiên cứu hoặc của một số chuyên gia, một số cá nhân, một bộ phận và cũng có thể là của tập thể).

Ưu điểm

Phương pháp ra quyết định tập thể có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp ra quyết định cá nhân, đó là:

- Đảm bảo tính dân chủ của tổ chức.

- Thu hút được sáng kiến của nhiều người để thực hiện các bước thuộc quá trình ra quyết định; đặc biệt là của các chuyên gia và của những người sẽ thực thi quyết định.

- Đảm bảo cơ sở tâm lí - xã hội cho các quyết định.

Hạn chế

Phương pháp ra quyết định tập thể cũng bộc lộ một số hạn chế như:

- Mất nhiều thời gian hơn so với phương pháp cá nhân ra quyết định.

- Dễ bị ảnh hưởng bởi một hoặc một số cá nhân trong hội đồng tư vấn hay nhóm nghiên cứu

- Trách nhiệm về quyết định không rõ ràng.

Chú ý

- Chủ thể ra quyết định dù là cá nhân hay tập thể đều áp dụng được phương pháp ra quyết định tập thể. Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp thường dùng một trong hai phương pháp: Hoặc tự hội đồng thông qua quyết định, hoặc có sự tham gia của nhóm tư vấn hay chuyên gia để ra quyết định.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính)

Minh Lan