|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ngân hàng Xác nhận (Confirming bank) trong thanh toán quốc tế là gì?

10:15 | 04/09/2019
Chia sẻ
Ngân hàng Xác nhận (tiếng Anh: Confirming bank) trong hoạt động thanh toán quốc tế là ngân hàng bổ sung sự xác nhận của mình vào L/C theo yêu cầu hoặc sự ủy quyền của Ngân hàng Phát hành.
confirming-bank

Hình minh họa (Nguồn: Letterofcredit)

Ngân hàng Xác nhận (Confirming bank)

Ngân hàng Xác nhận - danh từ, tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Confirming bank.

Xác nhận là một cam kết chắc chắn, không hủy ngang của một ngân hàng (Ngân hàng Xác nhận) bổ sung vào sự cam kết của Ngân hàng Phát hành để thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp.

Ngân hàng Xác nhận trong hoạt động thanh toán quốc tế là ngân hàng bổ sung sự xác nhận của mình vào L/C theo yêu cầu hoặc sự ủy quyền của Ngân hàng Phát hành.

Trong trường hợp nhà Xuất khẩu muốn có sự bảo đảm chắc chắn được thanh toán, thì một ngân hàng có thể đứng ra xác nhận L/C theo yêu cầu của Ngân hàng Phát hành. Muốn được xác nhận, Ngân hàng Phát hành phải trả phí xác nhận rất cao và thường phải đặt cọc, mức đặt cọc có thể tới 100% trị giá L/C.

Về lí thuyết, Ngân hàng Xác nhận phải là một ngân hàng lớn có uy tín, tuy nhiên, trong thực tế thì Người thụ hưởng có thể chỉ định Ngân hàng Xác nhận, nếu không chỉ định, thì Ngân hàng Phát hành sẽ chọn, và Ngân hàng Thông báo thường được đề nghị là Ngân hàng Xác nhận.

Đôi khi L/C được thông báo bởi ngân hàng này, nhưng lại được ngân hàng khác xác nhận. (Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê

Trách nhiệm của Ngân hàng Xác nhận

Điều 8 UCP 600 qui định trách nhiệm của Ngân hàng Xác nhận như sau:

1. Trường hợp L/C qui định chứng từ xuất trình đến Ngân hàng Xác nhận hoặc đến bất cứ Ngân hàng được Chỉ định nào khác và xuất trình phù hợp

a) Thanh toán, nếu L/C có giá trị:

- Trả ngay, trả chậm hoặc chấp nhận bởi Ngân hàng Xác nhận;

- Trả ngay bởi một Ngân hàng được Chỉ định khác, nhưng Ngân hàng được Chỉ định này đã không trả tiền;

- Trả chậm bởi một Ngân hàng được Chỉ định khác, nhưng ngân hàng này đã không cam kết trả chậm hoặc đã cam kết trả chậm, nhưng không trả tiền khi đến hạn;

- Chấp nhận bởi một Ngân hàng được Chỉ định khác, nhưng Ngân hàng được Chỉ định này không chấp nhận hối phiếu kí phát đòi tiền nó hoặc đã chấp nhận, nhưng không trả tiền khi đến hạn;

- Chiết khấu bởi một Ngân hàng được Chỉ định khác, nhưng Ngân hàng được Chỉ định đã không chiết khấu.

b) Chiết khấu miễn truy đòi, nếu L/C có giá trị chiết khấu tại Ngân hàng Xác nhận.

2. Ngân hàng Xác nhận bị ràng buộc không hủy ngang đối với việc thanh toán hoặc chiết khấu kể từ thời điểm xác nhận L/C.

3. Ngân hàng Xác nhận cam kết hoàn trả tiền cho một Ngân hàng được Chỉ định khác khi ngân hàng này đã thanh toán hoặc đã chiết khấu đối với xuất trình phù hợp và đã chuyển giao các chứng từ cho Ngân hàng Xác nhận

Việc hoàn trả tiền cho lần xuất trình phù hợp đối với L/C có giá trị chấp nhận hoặc trả chậm là vào thời điểm đến hạn, cho dù Ngân hàng được Chỉ định đã trả tiền trước hoặc đã mua trước khi đến hạn hay không.

Sự cam kết hoàn trả tiền của Ngân hàng Xác nhận cho Ngân hàng được Chỉ định là độc lập với sự cam kết của Ngân hàng Xác nhận đối với người thụ hưởng.

4. Nếu một ngân hàng được Ngân hàng Phát hành ủy quyền hoặc yêu cầu xác nhận L/C nhưng không sẵn sàng xác nhận, thì phải thông báo không chậm trễ cho Ngân hàng Phát hành và có thể thông báo L/C mà không có xác nhận của mình.

Khai Hoan Chu