|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes) là gì?

14:48 | 12/08/2019
Chia sẻ
Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes) là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
footnotestofinstatements

Hình minh họa. Nguồn Investopedia

Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes)

Định nghĩa

Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng Anh là Financial statement footnotes. Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kì báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ và chi tiết.

Thuật ngữ liên quan

Báo cáo tài chính phản ánh tổng hợp các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định.

Theo chế độ tài chính hiện hành, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung

Những nội dung chủ yếu của thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn

2- Lĩnh vực kinh doanh

3- Ngành nghề kinh doanh

II- Kì kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kì kế toán

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VI- Những thông tin khác

Ý nghĩa 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận không thể tách rời khi đọc và phân tích báo cáo tài chính. Nó phục vụ cho việc ra quyết định quản trị doanh nghiệp. Những thông tin được trình bày trong bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ giúp nhận diện rõ hơn các khoản mục, các yếu tố trong các báo cáo tài chính tổng hợp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.