|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thời gian ân hạn (Grace period) và thời gian trả nợ (Repayment period) là gì?

10:10 | 23/09/2019
Chia sẻ
Trong cho vay theo dự án đầu tư, do đặc điểm của đối tượng vay vốn nên thời hạn cho vay được chia thành: Thời gian ân hạn (tiếng Anh: Grace period) và thời gian trả nợ (tiếng Anh: Repayment period).
nslds-ed-gov-professional-math-grace-6-month-9-month-math-curriculum-grade-11

Hình minh họa. Nguồn: doyoga.club

Thời gian ân hạn (Grace period) và thời gian trả nợ (Repayment period)

Định nghĩa

Thời gian ân hạn trong tiếng Anh là Grace periodThời gian ân hạn hay thời hạn ân hạn là khoảng thời gian từ ngày khách hàng nhận tiền vay lần đầu tiên cho đến trước ngày bắt đầu của kì trả nợ đầu tiên.

Thời gian trả nợ trong tiếng Anh là Repayment period. Thời gian trả nợ hay thời hạn trả nợ là khoảng thời gian được tính từ ngày bắt đầu của kì trả nợ đầu tiên cho đến khi trả hết nợ (gốc và lãi) cho ngân hàng.

Đặc trưng

* Thời gian ân hạn

- Thời gian ân hạn bao gồm khoảng thời gian mà khách hàng giải ngân vốn theo mục đích đã cam kết và thời gian sản xuất thử (nếu có). 

- Đây là khoảng thời gian mà tiền vay được cấu thành dần vào giá trị tài sản, khả năng khai thác tài sản hình thành từ vốn vay chưa có (hoặc chưa cao) nên khách hàng chưa phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc cho ngân hàng.

- Lãi vay phát sinh trong thời gian ân hạn có thể khách hàng phải trả ngay hoặc trả sau theo thỏa thuận với ngân hàng cho vay. 

- Nguồn để trả lãi vay phát sinh trong thời thời kì ân hạn có thể bằng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc được ngân hàng cho vay.

* Thời gian trả nợ

- Thời gian trả nợ có thể được chia ra các kì hạn trả nợ khác nhau tùy thuộc vào tình hình thu nhập cũng như khả năng trả nợ của khách hàng.

- Kì hạn trả nợ là khoảng thời gian trong thời gian cho vay đã được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng.

- Trong trường hợp khả năng khai thác nguồn trả nợ đều ở các kì, thì việc xác định thời gian trả nợ được thực hiện như sau:

Thời gian trả nợ (số kì trả nợ) = Tổng số tiền cho vay/ Mức trả nợ một kì

Mức trả nợ một kì = Nguồn trả nợ một năm/ Số kì trả nợ một năm.

- Nếu nguồn trả nợ của khách hàng không đều tại các kì trả nợ, thời gian trả nợ được xác định theo phương pháp thu hồi dần.

- Nếu nguồn trả nợ của khách hàng được lấy từ toàn bộ phần thu hồi khấu hao (hoặc khấu hao hình thành từ vốn vay nếu có thỏa thuận), một phần lợi nhuận đạt được từ dự án vay vốn và các nguồn vốn khác (nếu có).

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính)

Minh Lan