Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam (Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association - LEFASO) là gì?

21:30 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association - LEFASO) là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Da- Giầy.
logo

Hình minh họa (Nguồn: mosshoes)

Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Leather, Footwear and Handbag Association - LEFASO.

Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lí, khoa học, kĩ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Da- Giầy. 

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế- kĩ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động trong ngành Da- Giầy.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội

- Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành Da - Giầy trong các thành phần kinh tế, bảo hộ an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

- Đại diện cho Hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành Da - Giầy, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành và của hội viên; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của Hội viên; hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kĩ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Da- Giầy trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới.

- Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp. Cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí lại sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển. Tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

- Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế với các cá nhân và tổ chức quốc tế, trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên thế giới theo qui định của pháp luật.

- Xuất bản tập san, các tài liệu phổ biến kĩ thuật và quản lĩ kinh tế theo qui định của pháp luật.

(Tài liệu tham khảo: Trang thông tin Điện tử Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam)

Tuyết Nhi