Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (Vietnam Plastics Association - VPA) là gì?

12:17 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Plastics Association - VPA) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các nhà sản xuất kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lí có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực Nhựa.
VPA-Vietnam-Plastics-Association

Hình minh hoạ (Nguồn: hanoiplasticbags)

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Nhựa Việt Nam có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Vietnam Plastics Association, với tên viết tắt là VPA.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các nhà sản xuất kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực Nhựa (chất dẻo).

Hiệp hội Nhựa Việt Nam là tổ chức chính phủ, họat động phi lợi nhuận nhằm mục đích hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam họat động trên phạm vi cả nước, hoạt động theo qui định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam là thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Nhựa các nước Asean (AFPI) và Diễn đàn Nhựa Châu Á (APF).

Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội

Tự nguyện, tự quản

Tự trang trải về kinh phí

Bình đẳng với mọi hội viên

Công khai, minh bạch

Nhiệm vụ và nghĩa vụ của Hiệp hội

Tổ chức thu thập, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về khoa học thuật nhựa trong nước và thế giới.

Phối hợp hoạt động của các thành viên trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, nghiên cứu và cải tiến sản phẩm và phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Tư vấn về đầu tư, công nghệ, trang thiết bị thuật cho các hội viên.

Hòa giải những tranh chấp giữa các hội viên.

Hình thành và phát triển các hình thức liên kết và phối hợp họat động giữa các hội viên trên cơ sở tự nguyện, các bên cùng có lợi. Tổ chức các hoạt động chung, tạo điều kiện hiểu biết lẫn nhau nhằm xây dựng mối quan hệ thiện chí giữa các hội viên.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.

Phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan cho các Hội viên.

Phát triển Hội viên, các Chi hội và xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức, các Hiệp hội trong nước.

Phát triển quan hệ với các tổ chức nhựa, chất dẻo trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiệp hội Nhựa Việt Nam)

Diệu Nhi