Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vietnam Coffee - Cocoa Association - VICOFA) là gì?

11:45 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Coffee - Cocoa Association) được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả.
logo_hiep_hoi_1_copy

Hình minh hoạ (Nguồn: vicofa)

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Coffee - Cocoa Association. Tên viết tắt là VICOFA.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phi lợi nhuận, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam sản xuất, chế biến, xuất khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, cung ứng dịch vụ cho ngành nghề cà phê, ca cao.

Được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ 

1. Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. 

Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, qui chế, qui định của Hiệp hội; 

Tổ chức tư vấn thuật cho các địa phương, các hộ nông dân, phối hợp với các cơ quan nhà nước tổ chức chuyển giao thuật cho nông dân về trồng trọt, chăm sóc, thu hái và chế biến cà phê - ca cao theo qui định của pháp luật.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

6. Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cà phê, ca cao quốc gia hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (ISO) theo qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tổ chức công tác thống kê và thông tin kinh tế, thuật, thương mại, tổ chức việc cung ứng thông tin cần thiết đến Hội viên kịp thời. 

Trao đổi thông tin với nước ngoài và Tổ chức cà phê Quốc tế (ICO) về nội dung có liên quan đến sản xuất, kinh doanh của các hội viên Hiệp hội trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm bí mật quốc gia, bí mật kinh tế, tuân thủ pháp luật và các qui định hiện hành của Nhà nước.

8. Theo dõi bám sát diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế, thông báo cho hội viên kịp thời những dự báo về thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Hiệp hội làm cầu nối giữa hội viên và thị trường trong nước và nước ngoài. Tham gia quảng cáo, triển lãm trong nước và quốc tế giới thiệu ngành hàng.

9. Quản và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng qui định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam)

Diệu Nhi