Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (Vietnam Cotton and Spinning Association - VCOSA) là gì?

17:05 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Cotton and Spinning Association - VCOSA) là một loại tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng bông sợi.
FileGallery_2f300236_12

Hình minh họa (Nguồn: association.nso)

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Cotton and Spinning Association - VCOSA.

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng bông sợi theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định 4034/QĐ-BNV Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam)

Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) là một tổ chức Phi Chính phủ, được thành lập và hoạt động theo Quyết định số: 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập Hiệp hội Bông vải Việt Nam và Hiệp hội Sợi Việt Nam. VCOSA là người đại diện hợp pháp cho tiếng nói của ngành và của doanh nghiệp hội viên.

VCOSA hiện có 120 hội viên, đại diện cho 90% năng lực sản xuất toàn ngành với tổng tài sản ước tính là 5 tỉ USD, doanh thu đạt 4,8 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 10% năm, tạo việc làm cho gần 100.000 lao động.

Để góp phần thúc đẩy ngành Dệt May Việt Nam phát triển ổn định và bền vững, sắp tới VCOSA sẽ tham gia vào chương trình sản xuất vải quốc gia theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc:

(i)    Liên kết với các khu công nghiệp chuyên dệt nhuộm trên cả nước;

(ii)    Tăng cường quảng cáo, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất vải;

(iii)    Khuyến khích hội viên là các doanh nghiệp kéo sợi tham gia sản xuất vải;

(iv)    Kêu gọi đầu tư nước ngoài vào sản xuất vải tại Việt Nam; 

(v)    Gia tăng việc kết nạp Hội viên là các nhà sản xuất vải tại Việt Nam.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

- Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực ngành hàng bông sợi hoặc có liên quan đến lĩnh vực ngành hàng bông sợi theo qui định của pháp luật Việt Nam.

- Hiệp hội chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lí về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính của Bộ Công Thương và bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

- Tự nguyện, tự quản.

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

(Tài liệu tham khảo: Trang thông tin Điện tử Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam)


Tuyết Nhi