Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội Gas Việt Nam (Vietnam Gas Association - Vietnam Gas) là gì?

16:54 | 08/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Gas Việt Nam là một tổ chức tự nguyện của các tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng, các sản phẩm khí có nguồn gốc từ dầu khí, các dịch vụ, kinh doanh bao bì, phụ kiện, kĩ thuật liên quan đến khí.
dsc-0621-5977620140630084012

Hình minh hoạ (Nguồn: congthuong)

Hiệp hội Gas Việt Nam

Khái niệm

Hiệp hội Gas Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Gas Association - Vietnam Gas.

Hiệp hội Gas Việt Nam (sau đây được viết tắt là Hiệp hội) là một tổ chức tự nguyện của các tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng (LPG), các sản phẩm khí có nguồn gốc từ dầu khí (LNG, CNG, DME, ETBE…), các dịch vụ, kinh doanh bao bì, phụ kiện, thuật liên quan đến khí (sau đây gọi tắt là Gas) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động phi vụ lợi; đại diện cho các công ty kinh doanh Gas; 

Tập hợp, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên và là diễn đàn trao đổi thông tin, đề xuất chính sách, qui chế quản , cung cấp các dịch vụ cho hội viên một cách bình đẳng.

Góp phần làm lành mạnh hóa và phát triển thị trường Gas Việt Nam một cách bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thị trường khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tham gia góp ý, kiến nghị với các cơ quan quản nhà nước về các chính sách có liên quan tới các hoạt động kinh doanh GAS nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh Gas, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh.

2. Hỗ trợ hội viên thông qua các hình thức:

a) Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh doanh GAS tại Việt Nam;

b) Thu thập và cung cấp thông tin về tình hình thị trường kinh doanh GAS ở Việt Nam và một số khu vực trên thế giới;

c) Hỗ trợ và tổ chức diễn đàn, hội thảo về công tác kinh doanh GAS.

3. Đại diện cho các hội viên trong việc xây dựng và quan hệ hợp tác với các Hội, Hiệp hội khác có liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như tiêu thụ GAS trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong tranh chấp thương mại và hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hội viên theo đúng điều lệ Hiệp hội và theo qui định của pháp luật; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

5. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế theo qui định của pháp luật;

6. Tuyên truyền và quảng bá về hoạt động của Hiệp hội, phổ biến thông tin, xây dựng cơ quan ngôn luận của, trang thông tin điện tử, phát hành tạp chí của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ để bảo đảm các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội theo qui định của pháp luật và điều lệ của Hiệp hội.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ của Hiệp hội Gas Việt Nam)

Diệu Nhi