Kiến thức Kinh tế

Hệ thống ACTS (ASEAN Customs Transit System - ACTS) là gì?

14:40 | 28/11/2019

Chia sẻ

Hệ thống ACTS (tiếng Anh: ASEAN Customs Transit System, viết tắt: ACTS) hay còn được gọi là Hệ thống Hải quan điện tử quá cảnh ASEAN.
aseankorea

Hệ thống ACTS (ASEAN Customs Transit System - ACTS) (Nguồn: Dong Nam Logistics)

Hệ thống ACTS (ASEAN Customs Transit System - ACTS)

Hệ thống ACTS - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là ASEAN Customs Transit System, viết tắt là ACTS

Hệ thống ACTS hay còn gọi là Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN, là hệ thống hải quan tự động cho phép doanh nghiệp nộp tờ khai quá cảnh hải quan điện tử cho cơ quan hải quan của các nước thành viên ASEAN và cho phép các cơ quan hải quan trao đổi dữ liệu với nhau. 

Hệ thống ACTS giúp doanh nghiệp chỉ phải cung cấp tờ khai hải quan điện tử một lần theo mẫu cho mỗi chuyến hàng quá cảnh. Hệ thống này được thực hiện từ năm 2016. (Theo Bộ Công thương)

Thông tư hướng dẫn về hệ thống ACTS 

Bộ Tài chính đã ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN vào ngày 29/3/2019. 

Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan hải quan; công chức hải quan.

2. Người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS để thực hiện Nghị định về hệ thống ACTS.

3. Các cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lí nhà nước về hải quan đố ivới hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống ACTS.

Chỉ tiêu thực hiện khai báo đối với hàng hóa quá cảnh

1. Chỉ tiêu thông tin đăng kí Tờ khai hải quan quá cảnh trên hệ thống ACTS;

2. Chỉ tiêu thông tin đăng kí doanh nghiệp ACTS, đăng kí tài khoản người sử dụng;

3. Chỉ tiêu thông tin người được ủy quyền nộp tờ khai;

4. Chỉ tiêu thông tin đăng kí cấp phép cho doanh nghiệp;

5. Chỉ tiêu đăng kí cấp phép cho doanh nghiệp quá cảnh ACTS tại nước đích;

6. Chỉ tiêu danh sách chứng từ quá cảnh kèm theo;

7. Biên bản chứng nhận trong trường hợp hàng hóa không thể niêm phong (hàng rời, hàng siêu trường, siêu trọng, hàng cồng kềnh);

8. Văn bản đề nghị khai bổ sung trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Quản lí bảo lãnh

1. Khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa qúa cảnh, người khai hải quan nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho cơ quan hải quan để cập nhật vào hệ thống ACTS.

2. Cơ quan hải quan kiểm tra nội dung thư bảo lãnh phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu theo qui định, sau đó cập nhật thông tin bảo lãnh vào hệ thống ACTS, chuyển người khai hải quan số tham chiếu bảo lãnh do Hệ thống tự động cấp để khai báo trên tờ khai hải quan quá cảnh.

Sau khi hệ thống cấp số tham chiếu bảo lãnh, trường hợp thông tin bảo lãnh có sự thay đổi thì người khai hải quan có văn bản gửi cơ quan hải quan đề nghị sửa đổi, cập nhật thông tin bảo lãnh trên hệ thống. (Theo Thông tư hướng dẫn Nghị định về thủ tục quá cảnh hải quan ASEAN, Bộ Tài chính)


Hoàng Huy