|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Đại lí thuế (Tax agent) là tổ chức gì?

17:07 | 27/05/2020
Chia sẻ
Đại lí thuế (tiếng Anh: Tax agent) là một doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đóng vai trò trung gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế hoặc một số dịch vụ khác với cơ quan quản lí thuế.
Đại lí thuế (Tax agent) là tổ chức gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Accountsnextgen)

Đại lí thuế

Khái niệm

Đại lí thuế trong tiếng Anh gọi là: Tax agent.

Đại thuế là “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế”.

(Theo Điều 20 Luật Quản lí thuế số 78/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kì họp thứ 10)

Đại lí thuế là một khái niệm không mới ở Việt Nam, vì đã có văn bản pháp lí qui định từ năm 2006.

Tiếp đó, theo các văn bản qui phạm pháp luật của Việt Nam thì cụm từ “đại thuế” xuất hiện ở Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008 (gọi tắt là Thông tư 28) hướng dẫn việc đăng kí hành nghề và quản hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì tại điểm a, mục 1.1 qui định

“Thông tư này áp dụng đối với: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại thuế)”.

Đến Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012 (gọi tắt là Thông tư 117) hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì đã qui định cụ thể hơn tại khoản 3 Điều 2 qui định:

Đại thuế là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo qui định tại Luật Quản thuế và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

Đến ngày 19 tháng 5 năm 2017, Thông tư số 51/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 51) được ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã hoàn thiện hơn về khái niệm đại thuế.

Cụ thể, Thông tư 51 sửa đổi một phần Thông tư số 117/2012/TT-BTC đã nêu ở trên thì đại thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo qui định tại Luật Quản thuế và các qui định khác của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, khái niệm này vẫn còn chung chung và chưa mô tả được bản chất của đại thuế.

Tóm lại, qua các văn bản qui định trên có thể hiểu: đại thuế là một doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đóng vai trò trung gian cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế hoặc một số dịch vụ khác với cơ quan quản thuế và có thu phí của người nộp thuế.

(Tài liệu tham khảo: Qui định về thành lập đại lí thuế ở Việt Nam: Một số bất cập và hướng hoàn thiện, ThS. Trịnh Thị Hoa, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi