Kiến thức Kinh tế

Công suất hoà vốn là gì? Sự cần thiết và công thức xác định

10:43 | 21/10/2019

Chia sẻ

Công suất hoà vốn là công suất cần huy động để đạt được sản lượng hòa vốn. Công suất hoà vốn kí hiệu là h%.
Công suất hoà vốn

Hình minh họa

Công suất hoà vốn

Định nghĩa

Công suất hoà vốn là công suất cần huy động để đạt được sản lượng hòa vốn.

Sản lượng hòa vốn (Break even volume) là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà tại đó doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Sự cần thiết phải xác định công suất hoà vốn

- Để quản và khai thác tốt về năng lực sản xuất của doanh nghiệp, người quản cần phải biết doanh nghiệp phải huy động bao nhiêu phần trăm công suất mới đạt sản lượng hòa vốn.

- Công suất cần huy động để đạt được sản lượng hòa vốn gọi là công suất hòa vốn. Công suất hoà vốn kí hiệu là h%.

- Xác định công suất hoà vốn

Nếu gọi sản lượng có thể khai thác theo thiết kế (công suất thiết kế) là SLk thì công suất hòa vốn được xác định: 

Công suất hòa vốn (h%) = Sản lượng hòa vốn (Slh) / Sản lượng có thể khai thác theo thiết kế (SLk) x 100%

Hay

Công suất hòa vốn (h%) = Định phí / [Slk (g – bp)] x 100%

Trong đó:

g: giá bán đơn vị sản phẩm

bp: chi phí biến đổi đơn vị

Nhận xét:

- Công suất hòa vốn có thể ≥ 100%.

- Nếu h% càng nhỏ so với 100% càng thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp là rất dồi dào, hiệu suất đầu tư cố định cao, cho phép doanh nghiệp có thể khai thác công suất mức hòa vốn, do vậy khả năng đem lại lợi nhuận cao.

- Ngược lại, nếu h% càng tiến gần đến 100% càng thể hiện tình trạng bất ổn trong trang bị và đầu tư tài sản cố định. Thể hiện sự bất cập về qui mô và tình trạng lạc hậu của TSCĐ, hiệu suất đầu tư cố định thấp.

- Nếu h% > 100% thì công suất thiết bị không cho phép doanh nghiệp đạt đến điểm hòa vốn. 

Ví dụ

Công ty ABC có số liệu kinh doanh như sau: chi phí cố định là 37.000 (nghìn đồng); giá bán đơn vị sản phẩm là 300 (nghìn đồng), chi phí biến đổi đơn vị là 175 (nghìn đồng).

Giả sử sản lượng có thể sản xuất theo công suất thiết kế là hàng năm là 1.300 sản phẩm.

Vậy công suất hòa vốn của công ty sẽ là:

Công suất hòa vốn (h%) = 37.000/ [1.300 (300 – 175)] x 100% = 22,77% 

Như vậy, công ty chỉ cần sản xuất ở mức 22,77% công suất là đã đạt được công suất hòa vốn. Công ty sẽ có lãi khi khai thác trên 22,77%.

(Tài liệu tham khảo: Cách ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận, Tổ hợp giáo dục Topica)

Minh Lan