Kiến thức Kinh tế

Tổ chức thực hiện chính sách văn hoá là gì? Các bước thực hiện

20:39 | 20/04/2020

Chia sẻ

Tổ chức thực hiện chính sách văn hoá là quá trình biến các chính sách văn hoá thành những kết quả trong đời sống xã hội; thông qua các hoạt động có tổ chức về văn hoá trong bộ máy nhà nước, nhằm thực hiện hoá các mục tiêu chính sách văn hoá đã đặt ra.
Tổ chức thực hiện chính sách văn hoá là gì? Các bước thực hiện - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: timeshighereducation)

Tổ chức thực hiện chính sách văn hoá

Khái niệm

Tổ chức thực hiện chính sách văn hoá là quá trình biến các chính sách văn hoá thành những kết quả trong đời sống xã hội; thông qua các hoạt động có tổ chức về văn hoá trong bộ máy nhà nước, nhằm thực hiện hoá các mục tiêu chính sách văn hoá đã đặt ra.

Các bước thực hiện

Việc tổ chức thực hiện chính sách được tiến hành theo các bước:

- Xác định cơ cấu và cơ chế hoạt động của bộ máy thực hiện chính sách văn hoá

+ Xác định bộ máy thực hiện chính sách: Đó là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện và kết quả thực hiện của chính sách văn hoá.

+ Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tác nghiệp thực hiện chính sách theo các chuẩn mực, qui chế rõ ràng.

+ Lập kế hoạch triển khai chính sách theo các lộ trình cụ thể

+ Mở rộng các hoạt động truyền thông đại chúng để vận động nhân dân, xã hội đồng lòng thực hiện chính sách văn hoá.

- Tổ chức thực hiện chính sách văn hoá

Đó là quá trình chỉ đạo các cơ quan, phân hệ cơ quan văn hoá thực hiện tốt phần kế hoạch được giao; 

Đồng thời còn là quá trình triển khai rót vốn cho các dự án, cho các phân hệ và sự kết hợp hữu hiệu với các cấp chính quyền, địa phương, ban ngành có liên quan đến việc thực hiện chính sách; cũng như việc mở rộng các mối quan hệ quốc tế thuộc các lĩnh vực của chính sách văn hoá phải thực hiện.

- Kiểm tra, điều chỉnh, tổng kết việc thực hiện chính sách

Đó là các hoạt động của các cơ quan nhà nước nằhm bảo đảm cho các mục tiêu của chính sách văn hoá được theo đúng ý đồ mong muốn đặt ra của nhà nước. Công tác kiểm tra, điều chỉnh bao gồm các công việc sau:

+ Ban hành qui chuẩn xác định hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu chính sách

+ Thiết lập hệ thống thông tin theo dõi, báo cáo

+ Tổ chức các bộ phận chuyên trách về công tác kiểm tra với các kế hoạch, chương trình kiểm tra cụ thể

+ Phân tích đánh giá các kết quả thực hiện chính sách văn hoá

+ Điều chỉnh chính sách cho thích hợp

+ Tổng kết việc thực hiện chính sách văn hoá trong mỗi chặng đường thực hiện, mà cốt lõi của công việc này là tìm ra được tất cả các nguồn lực, các cơ hội tiềm tàng chưa được sử dụng có hiệu quả, để bổ sung sử dụng cho tương lai.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chính sách Kinh tế - Xã hội, TS. Nguyễn Thị Lệ Thuý, TS. Bùi Thị Hồng Việt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, 2012)

Diệu Nhi