|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chính sách quản lí nguồn nhân lực (Human resource management policy) là gì?

12:18 | 20/04/2020
Chia sẻ
Chính sách quản lí nguồn nhân lực (tiếng Anh: Human resource management policy) là toàn thể các quan điểm tư tưởng, mục tiêu và giải pháp nhằm đảm bảo, phát triển và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực của đất nước.
Chính sách quản lí nguồn nhân lực (Human resource management policy) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: bitrix24)

Chính sách quản lí nguồn nhân lực

Khái niệm

Chính sách quản lí nguồn nhân lực trong tiếng Anh được gọi là Human resource management policy.

Chính sách quản lí nguồn nhân lực là toàn thể các quan điểm tư tưởng, mục tiêu và giải pháp nhằm đảm bảo, phát triển và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực của đất nước.

Mục tiêu của chính sách quản lí nguồn nhân lực

Chính sách quản lí nguồn nhân lực của Nhà nước nhằm sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội đặt ra trong các thời kì phát triển của đất nước.

Chính sách phát triển nguồn nhân lực phải nhằm hoàn thiện về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. 

Về số lượng nguồn nhân lực, chính sách phát triển nguồn nhân lực phải thống nhất với chính sách dân số, nhằm điều chỉnh dân số cho phù hợp với phát triển kinh tế. Về chất lượng nguồn nhân lực gắn với nhiều lĩnh vực như đào tạo, đời sống, an sinh xã hội…

Nội dung của chính sách quản lí nguồn nhân lực

- Nắm cung cầu và sự biến động của cung cầu lao động, làm cơ sở để quyết định chính sách quốc gia, qui hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng lao động toàn xã hội;

- Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật lao động;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân xây dựng các vùng kinh tế mới, đưa người đi làm việc ở nước ngoài;

- Quyết định các chinhs ách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chính sách khác về lao động và về xây dựng các môi quan hệ lao động trong doanh nghiệp;

- Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê thông tin về lao động và thị trường lao động, mức sống, thu nhập của người lao động;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về lao động và xử lí các trường hợp vi phạm pháp luật;

- Xử lí các tranh chấp về lao động;

- Xây dựng các chính sách về xuất khẩu lao động và tổ chức quản lí lao động ở nước ngoài;

- Áp dụng các phương pháp và kĩ thuật quản lí con người có hiệu quả.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Chính sách Kinh tế - Xã hội, TS. Nguyễn Thị Lệ Thuý, TS. Bùi Thị Hồng Việt, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Tài chính, 2012)

Diệu Nhi