Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và phân loại

11:35 | 13/12/2019

Chia sẻ

Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, các luồng vận động của những nguồn tài chính trong quá trình cấp phát, chấp hành và sử dụng các quĩ tiền tệ.
1559743544-commercial-and-asset-finance

Hình minh hoạ (Nguồn: hrc)

Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp 

Khái niệm

Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, các luồng vận động của những nguồn tài chính trong quá trình cấp phát, chấp hành và sử dụng các quĩ tiền tệ nhằm mục đích phục vụ có hiệu quả cao nhất đời sống vật chất và tinh thần của người dân

Tài chính đơn vị hành chính, sự nghiệp phản ánh các luồng chuyển dịch giá trị, sự vận động của các nguồn tài chính nảy sinh và gắn liền với các hoạt động thu, hoạt động chi của các đơn vị dự toán nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước. 

Sự vận động chuyển hóa các nguồn tài chính được điều chỉnh bằng hệ thống các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị thông qua việc cấp phát, chấp hành và sử dụng quĩ tiền tệ. 

Khác với tài chính doanh nghiệp, tài chính hành chính, sự nghiệp động lực của sự vận động và chuyển hóa các nguồn tài chính là nhằm mục đích đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Chức năng

- Trên cơ sở chức năng của tài chính nói chung, tài chính đơn vị hành chính, sự nghiệp là công cụ phân phối và kiểm tra việc chấp hành sử dụng các quĩ tiền tệ.

Đây là vai trò chủ yếu và cơ bản nhất, trên cơ sở phân phối của tài chính mà các quĩ tiền tệ của các đơn vị hành chính,sự nghiệp được hình thành và sử dụng cho các mục đích đã được định trước. 

Thông qua vai trò này để ngăn ngừa mọi hành vi vi phạm các chế độ qui định về tài chính, các chính sách chế độ nhà nước ban hành, các luật lệ về tài chính.

- Tài chính đơn vị hành chính-sự nghiệp điều tiết các hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp. 

Vai trò này được phát huy trên cơ sở vai trò thứ nhất trong việc phân phối nguồn tài chính để điều tiết các hoạt động của các đơn vị hành chính - sự nghiệp.

Nguồn tài chính

Nguồn tài chính (kinh phí) của đơn vị hành chính - sự nghiệp được hình thành từ các nguồn: 

- Ngân sách nhà nước hoặc cơ quan quản cấp trên cấp theo dự toán được duyệt (gọi tắt là nguồn kinh phí nhà nước)

- Các khoản đóng góp

- Các khoản thu sự nghiệp

- Các khoản tài trợ, viện trợ, biếu tặng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

- Các khoản thu khác theo chế độ

Phân loại nguồn

Theo mục đích sử dụng nguồn kinh phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được chia thành các nguồn sau:

- Nguồn kinh phí hoạt động: Là nguồn kinh phí nhằm duy trì và bảo đảm sự hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Nguồn kinh phí dự án: Ngoài chức năng nhiệm vụ thường xuyên các đơn vị hành chính sự nghiệp trong từng thời kì còn thực hiện các chương trình dự án đề tài từ trung ương đến địa phương.

- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản là nguồn kinh phí được sử dụng cho việc xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định để tăng cường cơ sở vật chất thuật cho đơn vị.

- Nguồn vốn kinh doanh: Ở một số đơn vị hành chính sự nghiệp đặc thù ngoài việc thực hiện chức năng nhiệm vụ do Đảng và nhà nước giao, các đơn vị còn tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh riêng nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho viên chức và giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị phải có nguồn vốn nhất định.

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi chuyên ngành kế toán, Nội dung ôn thi viên chức 2015, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc)

Diệu Nhi