Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là gì?

11:17 | 13/12/2019

Chia sẻ

Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là quá trình áp dụng các công cụ và phương pháp quản lí nhằm tạo lập và sử dụng các quĩ tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước để đạt những mục tiêu đã định.
Tools-for-financial-management

Hình minh hoạ (Nguồn: postmyhub)

Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước

Khái niệm

Quản lí tài chính trong tiếng Anh được gọi là Financial Management.

Cơ quan hành chính nhà nước trong tiếng Anh được gọi là State administrative agencies.

Thuật ngữ "Quản " thường được hiểu đó là quá trình mà chủ thể quản sử dụng các công cụ quản và phương pháp quản thích hợp nhằm điều khiển đối tượng quản hoạt động và phát triển nhằm đạt đến những mục tiêu đã định. 

Quản được sử dụng khi nói tới các hoạt động và các nhiệm vụ mà nhà quản phải thực hiện thường xuyên từ việc lập kế hoạch đến quá trình thực hiện kế hoạch đồng thời tổ chức kiểm tra. 

Ngoài ra nó còn hàm ý cả mục tiêu, kết quả và hiệu năng hoạt động của tổ chức.

Tài chính được thể hiện là sự vận động của các dòng vốn gắn với sự tạo lập và sử dụng những quĩ tiền tệ của các chủ thể khác nhau trong xã hội trong đó phản ánh các mối quan hệ kinh tế phát sinh giữa các chủ thể.

Quản tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước là quá trình áp dụng các công cụ và phương pháp quản nhằm tạo lập và sử dụng các quĩ tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước để đạt những mục tiêu đã định.

Trong đó

Tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước được hiểu là các hoạt động thu và chi bằng tiền của các cơ quan nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước giao phó.

Đối tượng quản lí

Đối tượng quản của Quản tài chính trong các cơ quan, đơn vị, đó chính là hoạt động tài chính của những cơ quan, đơn vị này. 

Đó là các mối quan hệ kinh tế trong phân phối gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quĩ tiền tệ trong mỗi cơ quan, đơn vị. 

Cụ thể là việc quản các nguồn tài chính cũng như những khoản chi đầu tư hoặc các khoản chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Để Quản tài chính trong các cơ quan, đơn vị; cơ quan, đơn vị sử dụng nhiều phương pháp cũng như nhiều công cụ quản khác nhau nhưng mục đích hướng đến của quản tài chính trong các cơ quan, đơn vị cũng là tính hiệu quả trong hoạt động tài chính để nhằm đạt đến những mục tiêu đã định.

(Tài liệu tham khảo: Quản lí tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ nội vụ)

Diệu Nhi