Kiến thức Kinh tế

Quyền chọn hồi tưởng (Lookback Options) là gì? Phân loại

21:16 | 28/09/2019

Chia sẻ

Quyền chọn hồi tưởng (tiếng Anh: Lookback Options) là quyền chọn xác định giá trị mang lại căn cứ vào mức giá cao nhất hoặc thấp nhất ghi nhận được từ tài sản cơ sở trong suốt thời gian quyền chọn có hiệu lực.

Big-Data-08

Hình minh họa (Nguồn: FintechUpdated.com)

Quyền chọn hồi tưởng (Lookback Options)

Khái niệm

Quyền chọn hồi tưởng trong tiếng Anh gọi là Lookback Options.

Quyền chọn hồi tưởng là quyền chọn cho phép xác định giá trị mang lại không dựa trên giá tài sản cơ sở đạt được tại thời điểm đáo hạn mà căn cứ vào mức giá cao nhất hoặc thấp nhất ghi nhận được từ tài sản cơ sở trong suốt thời gian quyền chọn có hiệu lực. 

Phân loại

Có hai loại quyền chọn hồi tưởng sau:

Quyền chọn hồi tưởng với giá thực hiện cố định: Ở loại quyền chọn này, giá thực hiện được ấn định cụ thể từ trước. Việc thực hiện quyền chọn phụ thuộc vào giá trị tối ưu mà giá tài sản cơ sở có thể đạt được trong thời gian quyền chọn đó tồn tại. 

Giá trị này là giá cao nhất của tài sản cơ sở đối với quyền chọn mua và là giá thấp nhất của tài sản cơ sở đối với quyền chọn bán. Nói cách khác, giá trị quyền chọn mang lại cho  người nắm giữ nó khi đáo hạn được biểu diễn như sau:

                                     CT = Max[Smax - X, 0]

                                     PT = Max[X - Smin, 0] 

Trong đó, Smax và Smin lần lượt là giá cao nhất và giá thấp nhất của tài sản cơ sở quan sát được trong thời gian hiệu lực của quyền chọn mua và quyền chọn bán tương ứng. 

Quyền chọn hồi tưởng với giá thực hiện thả nổi: Là quyền chọn thực hiện được ấn định bằng giá trị tối ưu của tài sản cơ sở đạt được trong thời gian cho đến khi đáo hạn quyền chọn. 

Giá trị của quyền chọn khi đáo hạn được xác định căn cứ vào chênh lệch giữa giá trị tối ưu và tài sản cơ sở tại thời điểm đó. Với quyền chọn mua, giá trị tối ưu là giá thấp nhất ghi nhận được của tài sản cơ sở. Ngược lại, với quyền chọn bán giá trị tối ưu lại là giá cao nhất của tài sản cơ sở quan sát được trong thời gian này, ta có:

                                       CT = Max[ST - Smin, 0]

                                       PT = Max[Smax - ST, 0] 

Do quyền chọn hồi tưởng cho phép người nắm giữ nó cố định mức lợi nhuận vào tình huống có lợi nhất trong thời gian tồn tại của quyền chọn, công cụ này thường đắt hơn, hay là có mức phí cao hơn, quyền chọn tiêu chuẩn cùng loại. 

Tuy vậy, đây là một sản phẩm phù hợp với những nhà đầu tư ngại rủi ro không chắc chắn trong việc xác định thời điểm biến động giá của tài sản cơ sở.

(Tài liệu tham khảo, Giáo trình Chứng khoán phái sinh & Thị trường chứng khoán phái sinh, NXB Lao Động )

Thanh Hoa