Kiến thức Kinh tế

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là gì?

18:23 | 31/10/2019

Chia sẻ

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự liên kết giữa các công ty, các tập đoàn kinh tế ở các nước nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế chung thông qua hợp đồng kí kết giữa các bên tham gia.
Liên kết kinh tế quốc tế nhà nước (1)

Hình minh họa

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân

Định nghĩa

Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự liên kết giữa các công ty, các tập đoàn kinh tế ở các nước nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế chung thông qua hợp đồng kí kết giữa các bên tham gia.

Ý nghĩa

- Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân ra đời nhằm từng bước vô hiệu hóa hoặc giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia. Mặt khác, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong điều kiện công nghệ đổi mới đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kĩ thuật ở trình độ cao mà một công ty không đủ sức đáp ứng.

- Thực chất của liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là sự hình thành chuỗi giá trị toàn cầu bởi liên kết kinh tế quốc tế tư nhân được thực hiện ở nhiều khâu khác nhau của quá trình tái sản xuất.

- Trước quá trình sản xuất là sự liên kết trong nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm chế tạo sản phẩm mới. Trong quá trình sản xuất là sự liên kết trong chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất. Sau quá trình sản xuất là sự liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm, quảng cáo và các dịch vụ khác sau bán hàng.

- Do vậy, các hình thức liên kết kinh tế quốc tế tư nhân rất phong phú, đa dạng có thể xuất hiện công khai hoặc cũng có thể tồn tại dưới những hình thức bí mật.

Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế tư nhân

- Một là, liên kết để giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến các bên để đảm bảo lợi ích cho từng thành viên.

Hình thức liên kết này không cho phép hình thành các pháp nhân mới mà chỉ nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan bao gồm các vấn đề về thị trường tiêu thụ, vận tải quốc tế, giá bán... và được liên kết thông qua các hình thức như: Các-ten quốc tế, Xanh-đi-ca quốc tế, Tờ-rớt quốc tế...

Trong các hiệp định này, ngoài sự ràng buộc theo các mối quan hệ kinh tế đã thỏa thuận, từng thành viên vẫn giữ quyền độc lập tương đối của mình với các mối quan hệ kinh tế khác.

- Hai là, liên kết để hình thành các công ty quốc tế. 

Liên kết để hình thành các công ty quốc tế (đa quốc gia, xuyên quốc gia) là sự sáp nhập các công ty nhỏ thành một công ty lớn nhằm tạo ra sức mạnh tập thể để mở rộng thị trường hoạt động và tăng năng lực cạnh tranh.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Tài chính)

Minh Lan