Hoạch định nguồn nhân lực (Human resource planning) là gì?

10:10 | 17/09/2019

Chia sẻ

Hoạch định nguồn nhân lực (tiếng Anh: Human resource planning) là một tiến trình triển khai thực hiện các kế hoạch và các chương trình nhằm bảo đảm tổ chức sẽ có đúng số lượng, đúng số người được bố trí đúng nơi, đúng lúc và đúng chỗ.
Human-Resource-Planning-Benefits

Hình miinh họa

Hoạch định nguồn nhân lực (Human resource planning)

Định nghĩa

Hoạch định nguồn nhân lực trong tiếng Anh là Human resource planning.

Có thể đưa ra một số định nghĩa như sau:

Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình triển khai thực hiện các kế hoạch và các chương trình nhằm bảo đảm tổ chức sẽ có đúng số lượng, đúng số người được bố trí đúng nơi, đúng lúc và đúng chỗ.

Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ lao động, với các phẩm chất, kĩ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Ý nghĩa, sự cần thiết của công tác hoạch định nguồn nhân lực

- Công tác hoạch định nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được phương hướng, cách thức quản trị nguồn nhân lực của mình, đảm bảo cung ứng đủ số lượng và chủng loại lao động cho đúng việc, vào đúng thời điểm và linh hoạt đối phó với những thay đổi trên thị trường.

- Thừa lao động sẽ làm tăng chi phí, thiếu lao động hoặc chất lượng lao động không đáp ứng đúng yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện công việc, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, của các bộ phận và bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.

- Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình biến đổi những mục tiêu của doanh nghiệp thành những dữ kiện về nhân lực nhằm đáp ứng việc hoàn thành những mục tiêu ấy.

Yêu cầu của quá trình hoạch định nguồn nhân lực

- Quá trình hoạch định nguồn nhân lực cần được thực hiện trong mối quan hệ mật thiết với quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lược và các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp.

- Việc hoạch định nguồn nhân lực đòi hỏi phải áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống mở. Nó được thực hiện trong phạm vi doanh nghiệp và bản thân nó có mối liên hệ với môi trường bên ngoài.

- Vì vậy, khi hoạch định nguồn nhân lực không những phải phân tích môi trường tổng quát, môi trường đặc thù mà những yếu tố nội bộ doanh nghiệp - chẳng hạn như chính sách về nhân sự, năng lực tài chính, bầu không khí trong doanh nghiệp và hệ thống khen thưởng cũng phải tính đến.

- Phân tích môi trường làm cơ sở cho việc xác định mục tiêu, chiến lược cho doanh nghiệp nói chung và hoạch định nguồn nhân lực nói riêng.

Kết luận

- Không làm tốt việc hoạch định nguồn nhân lực, không những làm cho doanh nghiệp gặp trở ngại trong việc sử dụng lao động mà còn không thể thu hút được nguồn nhân lực giỏi từ bên ngoài.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Tài chính)

Minh Lan