|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hiệp Hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam là gì?

21:59 | 18/11/2019
Chia sẻ
Hiệp Hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Association of Business Development Services Organizations - VABO) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh.
a2_1

Hình minh họa (Nguồn: thanhtra.com.vn)

Hiệp Hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam

Khái niệm

Hiệp Hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Association of Business Development Services Organizations - VABO.

Hiệp Hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là:

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh theo qui định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập.

Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

Nhiệm vụ 

1. Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt và phù hợp với pháp luật; 

Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. 

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, qui chế, qui định của Hiệp hội. 

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo qui định của pháp luật. 

6. Xây dựng và ban hành qui tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội. 

7. Quản lí và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng qui định của pháp luật. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Hiệp Hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam)

Tuyết Nhi