Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội bảo đảm (Guaranteeing Association) trong Công ước Istanbul là gì?

15:02 | 29/11/2019

Chia sẻ

Hiệp hội bảo đảm (tiếng Anh: Guaranteeing Association) là Hiệp hội được cơ quan Hải quan có thẩm quyền của bên tham gia kí Công ước Istanbul cho phép thành lập.
aseankorea

Hiệp hội bảo đảm (Guaranteeing Association) (Nguồn: World Future Council)

Hiệp hội bảo đảm (Guaranteeing Association)

Hiệp hội bảo đảm - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Guaranteeing Association.

Hiệp hội bảo đảm là Hiệp hội được cơ quan Hải quan có thẩm quyền của bên tham gia Công ước Istanbul cho phép thành lập và Hiệp hội này cũng đã gia nhập một chuỗi bảo đảm. Hiệp hội bảo đảm thanh toán các khoản tiền theo qui định trong phạm vi lãnh thổ của bên tham gia Công ước Istanbul. (Theo World Customs Organization

Qui định về hiệp hội bảo đảm

Qui định chung

- Theo các qui định và các loại hình bảo đảm mà bên tham gia Công ước Istanbul chấp thuận, mỗi bên kết có thể cho phép các Hiệp hội bảo đảm đóng vai người bảo đảm và phát hành các chứng từ tạm quản hoặc trực tiếp hoặc thông qua các Hiệp hội phát hành.

- Một Hiệp hội bảo đảm chỉ được một bên tham gia Công ước Istanbul chấp thuận nếu nó mở rộng những trọng trách mà Hiệp hội đó phải thực hiện đối với các hoạt động được nêu trong chứng từ tạm quản do các Hiệp hội tương đương phát hành.

- Mọi sửa đổi các chỉ dẫn trong chứng từ tạm quản của tổ chức phát hành nào đó phải được tổ chức đó hoặc Hiệp hội bảo đảm phê chuẩn.

Về việc bảo đảm chứng từ tạm quản

1. Đối với sổ tạm quản ATA:

Hiệp hội bảo đảm không chịu trách nhiệm thanh toán các khoản tiền cao hơn 10% so với tổng cộng các khoản tiền thuế nhập khẩu và các thuế khác.

Trong bất cứ mọi trường hợp, cơ quan hải quan không được yêu cầu Hiệp hội bảo đảm trả tiền nếu không có thông báo không huỷ bỏ sổ CPD đối với Hiệp hội bảo đảm trong thời hạn một năm kể từ ngày sổ ATA hết hạn.

2. Đối với sổ CPD:

Trong bất cứ trường hợp nào, cơ quan hải quan không được yêu cầu Hiệp hội bảo đảm trả tiền nêu nếu không có thông báo không huỷ bỏ sổ CPD đối với Hiệp hội bảo đảm trong thời hạn 1 năm kể từ ngày sổ này hết giá trị. 

Cơ quan hải quan sẽ thông báo tính thuế nhập khẩu và thuế khác cho Hiệp hội bảo đảm trong thời hạn một năm kể từ ngày Sổ hết hạn. Người chịu trách nhiệm của Hiệp hội sẽ không trả thuế nếu trong thời hạn 1 năm này không có thông báo của cơ quan hải quan. (Theo Istanbul Convention, Thư Viện Pháp Luật)

Hoàng Huy