|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hệ thống tài khoản kế toán là gì? Các loại tài khoản

11:26 | 19/02/2020
Chia sẻ
Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.
Hệ thống tài khoản kế toán là gì? Các loại tài khoản - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: eduadvisor)

Hệ thống tài khoản kế toán

Khái niệm

Hệ thống tài khoản kế toán tạm dịch sang tiếng Anh là Account system.

Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.

Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam được kí hiệu bằng các chữ số. Mỗi chữ số trong kí hiệu tài khoản thể hiện ý nghĩa sau:

- Số đầu tiên chỉ loại tài khoản.

- Hai số đầu tiên thể hiện nhóm tài khoản. Ví dụ: tài khoản có hai số đầu là 15 (TK 15x) chỉ tài khoản thuộc nhóm TK "Hàng tồn kho".

- Số thứ ba chỉ tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Ví dụ: TK 152 "Nguyên liệu, vật liệu".

- Số thứ 4 (nếu có) chỉ tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh bằng 3 số đầu. Ví dụ: TK 1521 "Vật liệu chính".

Các loại tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất hiện hành được phân thành các loại sau:

Loại 1 - Tài sản lưu động

- Nhóm 1 - Tiền

- Nhóm 2 - Tài sản tài chính và đầu tư ngắn hạn

- Nhóm 3 - Tài sản trong thanh toán

- Nhóm 4 - Các khoản tạm ứng, chi phí trả trước

- Nhóm 5 - Hàng tồn kho

- Nhóm 6 - Chi sự nghiệp

Loại 2 - Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

- Nhóm 1 - Tài sản cố định

- Nhóm 2 - Các khoản đầu tư dài hạn

Loại 3 - Nợ phải trả

Loại 4 - Nguồn vốn chủ sở hữu

Loại 5 - Doanh thu

Loại 6 - Chi phí sản xuất, kinh doanh

Loại 7 - Thu nhập hoạt động khác

Loại 8 - Chi phí hoạt động khác

Loại 9 - Xác định kết quả kinh doanh

Loại 0 - Các tài khoản ngoài bảng

Căn cứ lựa chọn tài khoản

Trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006, kế toán lựa chọn các tài khoản kế toán phù hợp để phản ánh các hoạt động kinh tế của đơn vị mình. 

Việc lựa chọn các TK dựa vào các căn cứ sau:

- Căn cứ vào kết cấu tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp

- Căn cứ vào yêu cầu quản lí và nhu cầu thông tin cho quản lí

- Căn cứ vào kết cấu và nội dung ghi chép của các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (thực chất là cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh).

(Tài liệu tham khảo: Những vấn đề kế toán cơ bản trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, TS. Vũ Đình Hiển, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Diệu Nhi