Kiến thức Kinh tế

Cục Dự trữ quốc gia (General Department of State Reserves - GDSR) là gì? Nhiệm vụ

13:59 | 11/12/2019

Chia sẻ

Cục Dự trữ quốc gia (tiếng Anh: General Department of State Reserves - GDSR) là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lí một số loại hàng dự trữ quốc gia theo qui định của pháp luật.
3333-Nguon-du-tru-quoc-gia-_-Quang-Ngoc-Minh-_-An-Giang-_-Giai-3-560x379

Hình minh hoạ (Nguồn: mof)

Cục Dự trữ quốc gia

Khái niệm

Cục Dự trữ quốc gia trong tiếng Anh được gọi là General Department of State Reserves - GDSR.

Cục Dự trữ quốc gia là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản Nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản một số loại hàng dự trữ quốc gia theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Cục Dự trữ quốc gia có các nhiệm vụ sau đây:

- Soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật về lĩnh vực dự trữ quốc gia.

- Xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, về dự trữ quốc gia; phương án sử dụng quĩ dự trữ quốc gia hàng năm, và trong các trường hợp đột xuất.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự toán và phân bổ vốn bổ sung dự trữ quốc gia của ngân sách trung ương cho các Bộ, ngành được phân công dự trữ quốc gia, xác định giá, khung giá mua, bán, chi phí nhập, xuất bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

- Thẩm định, tổng hợp quyết toán việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia của các cơ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp quản hàng dự trữ quốc gia.

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành qui chế quản hàng dự trữ quốc gia đối với các Bộ, ngành được giao quản hàng dự trữ quốc gia; đề xuất các biện pháp xử những vi phạm về quản hàng dự trữ quốc gia theo qui định của pháp luật.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản dự trữ quốc gia.

- Trực tiếp quản một số loại hàng dự trữ quốc gia được giao bao gồm các việc mua, bán, xuất, nhập, bảo quản, bảo vệ an toàn các mặt hàng dự trữ quốc gia được giao theo đúng qui định của pháp luật.

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học- thuật và công nghệ để nâng cao năng lực quản , hiện đại hoá hệ thống kho, trang thiết bị thuật và công nghệ bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực dự trữ quốc gia theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê và đánh giá hiệu quả về tình hình quản , sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo qui định của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức

Cục Dự trữ quốc gia được tổ chức thành hệ thống dọc, theo nguyên tắc tập trung thống nhất với cơ cấu tổ chức như sau:

- Ở Trung ương có Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính

- Tại địa phương có các tổ chức Dự trữ quốc gia khu vực trực thuộc Cục Dữ trữ quốc gia. Hiện nay ở Việt Nam có 19 tổ chức Dự trữ quốc gia khu vực

(Tài liệu tham khảo: Quản lí tài chính công, 2012, Đại học Thuỷ Lợi)

Diệu Nhi