|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trung tâm giao dịch chứng khoán (Securities trading centers) là gì?

14:58 | 20/08/2019
Chia sẻ
Trung tâm giao dịch chứng khoán (tiếng Anh: Securities trading centers) là tổ chức quản lí, điều hành và giám sát các hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: PIMCO)

Trung tâm giao dịch chứng khoán (Securities trading centers)

Trung tâm giao dịch chứng khoán - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Securities trading centers.

Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Trung tâm giao dịch chứng khoán có thể hiểu là tổ chức quản lí, điều hành và giám sát các hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm giao dịch chứng khoán

Quyền của Trung tâm giao dịch chứng khoán

1. Ban hành các qui chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và thành viên giao dịch sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2. Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

3. Tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ giao dịch chứng khoán theo Qui chế giao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư.

4. Chấp thuận, hủy bỏ niêm yết chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

5. Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch; giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán của các thành viên giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

6. Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thành viên giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

7. Cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết.

8. Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

9. Thu phí theo qui định của Bộ Tài chính.

Nghĩa vụ của Trung tâm giao dịch chứng khoán

1. Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường được tiến hành công khai, công bằng, trật tự và hiệu quả.

2. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật.

3. Thực hiện công bố thông tin theo qui định.

4. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác điều tra và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư.

6. Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường hợp Trung tâm giao dịch chứng khoán gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ trường hợp bất khả kháng. (Theo Luật chứng khoán năm 2006)

Khai Hoan Chu

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.