Kiến thức Kinh tế

Rủi ro loại trừ (Risk Exclusion) trong bảo hiểm vận tải quốc tế là gì?

16:13 | 04/11/2019

Chia sẻ

Rủi ro loại trừ (tiếng Anh: Risk Exclusion) là những rủi ro mà bên bảo hiểm không chấp nhận bảo hiểm, không chấp nhận bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro.
Introduction-International-Transport-Logistics-

Rủi ro loại trừ (Risk Exclusion) (Nguồn: SecureNow)

Rủi ro loại trừ (Risk Exclusion)

Rủi ro loại trừ - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Risk Exclusion.

Rủi ro loại trừ là nhóm rủi ro xảy ra trong hoạt động vận tải biển, gây ra tổn thất và thiệt hại về hàng hóa nhưng bên bảo hiểm không chịu trách nhiệm bảo hiểm hay chấp nhận bồi thường.

Có hai loại rủi ro loại trừ: Rủi ro loại trừ trong đơn bảo hiểmrủi ro loại trừ tuyệt đối. (Theo Business Dictionary)

Các loại rủi ro loại trừ trong đơn bảo hiểm

- Rủi ro do chiến tranh

- Rủi ro do đình công, nổi loạn, bạo động (SRCC Risks)

- Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễu phóng xạ phát sinh từ vụ nổ nguyên tử hoặc việc dùng năng lượng nguyên tử hoặc các chất liệu phóng xạ hạt nhân.

- Hư hỏng tự phát sinh, tự bốc cháy, hao hụt tự nhiên hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa được bảo hiểm.

Đây là những rủi ro không được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm, nếu muốn được bảo hiểm luôn cả những rủi ro này thì người bảo hiểm và người mua bảo hiểm có thể thỏa thuận thêm. Đối với hai rủi ro chiến tranh và nhóm rủi ro SRCC người được bảo hiểm phải mua riêng nếu muốn.

Các rủi ro loại trừ tuyệt đối

Trong mọi trường hợp người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát hư hỏng hay chi phí do những nguyên nhân sau:

- Do việc làm sai trái cố ý của người được bảo hiểm.

- Do chậm trễ hay thị trường xuống giá hoặc mất thị trường.

- Do bao bì không đúng qui cách hoặc việc vận chuyển hàng hóa được bảo hiểm không đầy đủ, không thích hợp, nếu chứng minh được tổn thất, tổn hại hay chí phí thật sự do bao bì không thích hợp thì tổn thất này người bảo hiểm không bồi thường.

- Do vi phạm nguyên tắc xuất nhập khẩu hoặc chuyển khẩu hoặc hàng hóa không đủ giấy tờ xuất nhập khẩu.

- Do chủ tàu, người quản lí, người thuê hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiết vốn về tài chính gây ra.

- Do tàu đi chệch hướng bất hợp lí.

- Bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất là nội tì, ẩn tì hay tổn thất do bản thân tính chất hàng hóa gây ra.

- Bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường do rò cháy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm.

- Tàu không có khả năng đi biển. (Theo Giáo trình Vận tải quốc tế và Bảo hiểm vận tải quốc tế, NXB Văn hóa Sài Gòn)

Khai Hoan Chu