|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quĩ thành viên (Member funds) là gì? Qui định chung về quĩ thành viên

08:54 | 23/08/2019
Chia sẻ
Quĩ thành viên (tiếng Anh: Member funds) là quĩ chỉ giới hạn ở một số nhà đầu tư tham gia góp vốn. Mục tiêu chủ yếu của việc thành lập Quĩ thành viên là để thực hiện các hoạt động đầu tư có tính chất tương đối mạo hiểm.
mutualfund-kM8F--621x414@LiveMint_1563694727746

Hình minh họa (Nguồn: Tradebulls)

Quĩ thành viên (Member funds)

Quĩ thành viên - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Member funds.

Quĩ thành viên, hay gọi là quĩ đầu tư cá nhân, chỉ giới hạn ở một số nhà đầu tư tham gia góp vốn. Mục đích chính của việc thành lập quĩ thành viên là để thực hiện các hoạt động đầu tư có tính chất tương đối mạo hiểm.

Luật chứng khoán hiện hành qui định như sau: "Quĩ thành viên là quĩ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân."

Các hoạt động đầu tư bằng quĩ thành viên có thể mang lại khoản lợi nhuận tiềm năng rất cao tuy nhiên cũng chứa đựng những rủi ro rất lớn.

Thành lập quĩ thành viên

1. Q thành viên do các thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng góp vốn và Điều lệ quĩ.

2. Việc thành lập quĩ thành viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Vốn góp tối thiểu là 50 tỉ đồng Việt Nam;

b) Có tối đa 30 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân;

c) Do một công ty quản quĩ quản ;

d) Tài sản của quĩ thành viên được lưu kí tại một ngân hàng lưu kí độc lập với công ty quản quĩ.

Qui định chung về quĩ thành viên

1. Q thành viênquĩ đầu tư chứng khoán dạng đóng, do thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở Biên bản thoả thuận góp vốn và Điều lệ quĩ. Thành viên góp vốn vào quĩ thành viên phải tuân thủ theo qui định của pháp luật.

2. Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp được thực hiện với điều kiện sau đây:

a) Bên nhận chuyển nhượng phải là pháp nhân đáp ứng được qui định pháp luật;

b) Việc chuyển nhượng vốn góp phải được thực hiện theo qui định tại Điều lệ quĩ;

c) Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng của thành viên, quĩ phải đảm bảo đáp ứng điều kiện pháp luật qui định.

3. Công ty quản quĩ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng vốn góp của quĩ thành viên theo qui định tại Qui chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản quĩ do Bộ Tài chính ban hành.

4. Công ty quản quĩ phải lập và lưu trữ Sổ đăng kí thành viên góp vốn, sổ đăng kí chuyển nhượng của thành viên góp vốn và mọi thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp.

Ngân hàng lưu kí có thể cung cấp dịch vụ lập và lưu trữ Sổ đăng kí thành viên góp vốn trên cơ sở Hợp đồng cung cấp dịch vụ kí với Công ty quản quĩ.

5. Các loại phí và chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư của quĩ phải phù hợp với qui định của pháp luật.

Điều lệ quĩ phải qui định đầy đủ, chi tiết mức phí quản quĩ, mức thưởng tối đa trả cho Công ty quản quĩ hàng năm; mức phí hàng năm tối đa trả cho Ngân hàng lưu kí phù hợp với qui định của pháp luật. (Theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC)

Khai Hoan Chu

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.