|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Sở giao dịch chứng khoán (Stock exchanges) là gì?

12:06 | 20/08/2019
Chia sẻ
Sở giao dịch chứng khoán (tiếng Anh: Stock exchanges) là pháp nhân thực hiện việc tổ chức giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: Nymag.com).

Sở giao dịch chứng khoán (Stock exchanges)

Sở giao dịch chứng khoán - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Stock exchanges.

Sở giao dịch chứng khoán là một pháp nhân được thành lập theo qui định của pháp luật thực hiện việc tổ chức giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán thực hiện vận hành thị trường thông qua bộ máy tổ chức bao gồm nhiều bộ phận khác nhau phục vụ hoạt động trên Sở giao dịch.

Ngoài ra, Sở giao dịch cũng ban hành những qui định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên sở phù hợp với các qui định của Luật pháp và của Ủy ban chứng khoán. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Nội dung hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

2. Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

3. Ngoài Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

Tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

1. Sở giao dịch chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo qui định.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, hình thức sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Sở giao dịch chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

4. Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán phải tuân thủ qui định của pháp luật và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán .

5. Sở giao dịch chứng khoán chịu sự quản và giám sát của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ máy quản , điều hành của Sở giao dịch chứng khoán

1. Sở giao dịch chứng khoán có Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán .

Niêm yết chứng khoán

1. Tổ chức phát hành khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán.

2. Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ niêm yết. Tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người kí báo cáo kiểm toán và bất cứ tổ chức, cá nhân nào xác nhận hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơ niêm yết.

3. Chính phủ qui định điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán và việc niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. (Theo Luật chứng khoán năm 2006)

Khai Hoan Chu

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.