Kiến thức Kinh tế

Hiệu quả dạng mạnh (Strong form effiency) là gì?

14:57 | 25/10/2019

Chia sẻ

Hiệu quả dạng mạnh (tiếng Anh: Strong form effiency) là phiên bản chặt chẽ nhất của giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), cho rằng tất cả thông tin trong thị trường, dù là công khai hay riêng tư, đều được tính vào giá cổ phiếu.
Mustache Gracias! (1)

Hình minh họa

Hiệu quả dạng mạnh (Strong form effiency)

Định nghĩa

Hiệu quả dạng mạnh trong tiếng Anh là Strong form effiency. Hiệu quả dạng mạnh là phiên bản chặt chẽ nhất của giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), cho rằng tất cả thông tin trong thị trường, dù là công khai hay riêng tư, đều được tính vào giá cổ phiếu.

Hiệu quả dạng mạnh của thị trường xảy ra khi giá chứng khoán phản ánh mọi thông tin, bao gồm cả thông tin không công khai và các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp.

Các đặc trưng về thị trường hiệu quả dạng mạnh

- Tất cả các thông tin liên quan đến chứng khoán, bao gồm cả thông tin nội gián cũng được phản ánh vào giá chứng khoán.

- Không có bất kì phân tích nào có thể đem lại lợi tức vượt trội cho nhà đầu tư.

- Sử dụng chiến lược quản danh mục thụ động.

Nội dung và ý nghĩa

- Giá chứng khoán phản ánh mọi thông tin, bao gồm cả thông tin không công khai và các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp mâu thuẫn với giả thuyết thị trường hiệu quả vì những thông tin như vậy không được coi là thông tin sẵn có, đồng thời việc sử dụng các thông tin này trong kinh doanh chứng khoán thường được coi là hành vi mua bán nội gián và bị cấm.

- Tuy nhiên, vẫn có những người tin vào hiệu quả dạng mạnh. Họ cho rằng, có hai cơ chế để những thông tin không công khai được phản ánh vào giá chứng khoán: cơ chế rò rỉ thông tin và cơ chế dự báo.

- Các nhà đầu tư xác định giá trị chứng khoán dựa trên dự báo về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp trong tương lai. Những dự báo của họ được xây dựng trên cơ sở dự tính hợp lí nên các thông tin không công khai đã được phản ánh trong dự báo của các nhà đầu tư, bao gồm cả những dự báo về thay đổi công nghệ, nhân sự, kĩ thuật và những thay đổi khác.

- Hiệu quả dạng mạnh là cơ sở quan trọng của các nhà phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) là việc phân tích cổ phiếu dựa vào các nhân tố có tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm xác định giá trị nội tại của cổ phiếu trên trên thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính; Strong Form Efficiency, Investopedia)

Minh Lan