Kiến thức Kinh tế

Hệ số giá/dòng tiền (Price-to-Cash Flow Ratio - P/CF) là gì?

10:55 | 25/10/2019

Chia sẻ

Hệ số giá/dòng tiền (tiếng Anh: Price-to-Cash Flow Ratio - P/CF) được tính bằng cách lấy giá thị trường chia cho dòng tiền của cổ phiếu.
happy 60th birthday (1)

Hình minh họa

Hệ số giá/dòng tiền (Price-to-Cash Flow Ratio - P/CF)

Định nghĩa

Hệ số giá/dòng tiền trong tiếng Anh là Price-to-Cash Flow Ratio, kí hiệu: P/CF.

Hệ số giá/dòng tiền là một chỉ số định giá cổ phiếu, đo lường giá trị của giá cổ phiếu so với dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu.

Hệ số giá/dòng tiền được tính bằng cách lấy giá thị trường chia cho dòng tiền của cổ phiếu.

Công thức xác định

P/CF = Giá thị trường của cổ phiếu / Dòng tiền của cổ phiếu

Ý nghĩa

- Hệ số P/CF càng ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giới phân tích cổ phiếu xuất phát từ nguyên nhân EPS có thể bị bóp méo do sự linh hoạt trong việc lựa chọn các nguyên tắc kế toán và các gian lận có thể có do ban lãnh đạo tạo ra vì mục đích cá nhân.

- Tương tự như hệ số giá/thu nhập (P/E), hệ số giá/dòng tiền tỉ lệ thuận với giá cổ phiếu, vì vậy khi so sánh với các công ty trong cùng ngành, nếu có P/CF thấp có nghĩa là giá cố phiếu đang rẻ hơn, hoạt động kinh doanh của công ty đang ở trạng thái lành mạnh và vẫn còn tiền nhàn rỗi để trả cổ tức hoặc mua cổ phiếu, nghĩa là thu nhập của cổ đông sẽ tăng lên.

- Dòng tiền có thể là dòng tiền tự do của chủ sở hữu (FCFE), lợi nhuận trước thuế và khấu hao (EBITDA) hoặc dòng tiền được xác định từ tổng lợi nhuận sau thuế và khấu hao.

Ưu điểm và hạn chế của hệ số giá/dòng tiền

(1) Ưu điểm

- Dòng tiền ít có khả năng bị bóp méo bởi các quyết định của ban lãnh đạo.

- Vì thông thường, dòng tiền ổn định qua các năm hơn EPS, do đó P/CF thường ổn định hơn P/E.

- Dùng chỉ số P/CF (thay vì dùng P/E) có thể giải quyết được vấn đề khác biệt trong chất lượng EPS giữa các công ty.

- Hệ số giá/dòng tiền được cho là một chỉ số định giá đầu tư tốt hơn so với hệ số giá/thu nhập, do thực tế là dòng tiền không thể bị thao túng dễ dàng như thu nhập, bị ảnh hưởng bởi khấu hao và các khoản mục không dùng tiền mặt khác. Một số công ty có thể không có lãi vì chi phí lớn, phi tiền mặt mặc dù họ có dòng tiền dương.

(2) Hạn chế

- Hệ số P/CF thấp chưa hẳn là tốt vì doanh nghiệp được xem là dự trữ quá nhiều tiền mặt mà không đầu tư thích đáng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Price-to-Cash Flow Ratio – P/CF Definition, Investopedia)

Minh Lan