Kiến thức Kinh tế

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng (Bank Account Accounting System) là gì?

14:52 | 04/09/2019

Chia sẻ

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng (tiếng Anh: Bank Account Accounting System) là một tập hợp các tài khoản kế toán mà Ngân hàng phải sử dụng để phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn và sự vận động của chúng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

tai-khoan-ke-toan-ngan-hang

Hình minh họa (Nguồn: Thông tin tài chính)

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng (Bank Account Accounting System)

Khái niệm

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng trong tiếng Anh gọi là Bank Account Accounting System.

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng là một tập hợp các tài khoản kế toán mà Ngân hàng phải sử dụng để phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn và sự vận động của chúng trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

Trong tập hợp này, mỗi tài khoản có tên gọi riêng phù hợp với nội dung kinh tế của đối tượng kế toán mà nó phản ánh, có số hiệu riêng và các tài khoản được phân loại và hệ thống hoá một cách khoa học.

Đặc điểm của hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng

Xuất phát từ đặc điểm của kế toán Ngân hàng là vừa là kế toán giao dịch cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân trong nền kinh tế, vừa là kế toán doanh nghiệp Ngân hàng nên hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng cũng vừa được mở để hạch toán nguồn vốn và sử dụng vốn của chính bản thân Ngân hàng như là kế toán doanh nghiệp.

Bên cạnh đó kế toán Ngân hàng cũng mở tài khoản cho các khách hàng của mình để thực hiện các giao dịch kinh tế qua Ngân hàng như tài khoản tiền gửi, tài khoản cho vay và các tài khoản khác phục vụ cho các hoạt động kinh tế của khách hàng với Ngân hàng và qua Ngân hàng. 

Do đó, hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng vừa là tài khoản khách hàng, vừa là tài khoản sổ cái. Điều đó làm cho hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng trở nên phức tạp hơn hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Nội dung hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Nghiên cứu nội dung hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng bao gồm 2 vấn đề:

- Hiểu được danh mục các loại: Tài khoản tổng hợp các cấp.

- Hiểu được hướng dẫn về công dụng, nội dung phản ánh, kết cấu,tính chất, cách mở tài khoản chi tiết của từng tài khoản tổng hợp.

Về tài khoản tổng hợp các cấp, hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng theo qui định 479 được chia thành 9 loại.

Trên cơ sở loại, xác định các tài khoản tổng hợp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qui định tính chất thống nhất của các tài khoản tổng hợp cấp I, cấp II, cấp III, còn tài khoản tổng hợp cấp IV, cấp V do Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại qui định phù hợp với nội dung hoạt động của từng hệ thống ngân hàng trong từng thời kì.

Đối với tài khoản chi tiết (tiểu khoản), hệ thống tài khoản kế toán chỉ đưa ra định hướng chung, giành quyền quyết định về nội dung cũng như số lượng tài khoản chi tiết cho từng đơn vị Ngân hàng.

Phương pháp mã hoá: Số hiệu các tài khoản tổng hợp nội, ngoại bảng được bố trí theo hệ thống số thập phân nhiều cấp: Loại -> Tài khoản tổng hợp cấp 1 -> Tài khoản tổng hợp cấp 2 ... -> Các tài khoản chi tiết.

(Tài liệu tham khảo, Sách chuyên khảo Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Tài Chính)

Thanh Hoa