Kiến thức Kinh tế

Đồng bảo hiểm (Co-insurance) là gì? Phân biệt với tái bảo hiểm

09:57 | 22/10/2019

Chia sẻ

Đồng bảo hiểm (tiếng Anh: Co-insurance) là nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (bồi thường, chi phí) theo tỉ lệ.
life-insurance-istock_fb

Hình minh hoạ (Nguồn: project)

Đồng bảo hiểm

Khái niệm

Đồng bảo hiểm trong tiếng Anh được gọi là Co-insurance.

Đồng bảo hiểm là nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (bồi thường, chi phí) theo tỉ lệ. 

Đồng bảo hiểm thường được áp dụng để giảm áp lực cạnh tranh gây thiệt hại cho các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Đồng bảo hiểm chính là cách thúc để phân tán, chia sẻ rủi ro theo chiều ngang bằng cách tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm khác nhau cho cùng 1 đối tượng bảo hiểm. 

Khi xảy ra những rủi ro, thiệt hại tổn thất của đối tượng bảo hiểm thi các công ty bảo hiểm sẽ cùng có trách nhiệm bảo hiểm này theo tỉ lệ thỏa thuận và mức phí mà khách hàng đã đóng trước đó

Thông thường người ta thường áp dụng phương thức đồng bảo hiểm cho những trường hợp đặc biệt đồng thời giúp cho doanh nghiệp chia sẻ, phân tán rủi ro trên thị trường bảo hiểm. 

Thường nó sẽ được áp dụng khi giá trị của hợp đồng bảo hiểm quá lớn như bảo hiểm thân tàu thủy nội địa, bảo hiểm máy bay… 

Ví dụ: Một công trình xây dựng được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm USD 50 triệu, phí bảo hiểm là USD 1 triệu, bị tổn thất USD 5 triệu. 

Công trình này do 3 công ty bảo hiểm đồng bảo hiểm. Ta có bảng chi tiết như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tỉ lệ bảo hiểm (%)

Phí bảo hiểm

(USD)

Bồi thường (USD)

Công ty A

50

500.000

2.500.000

Công ty B

30

300.000

1.500.000

Công ty C

20

200.000

1.000.000

Cộng

100

1.000.000

5.000.000

Sự khác nhau giữa tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm

 - Đồng bảo hiểm là nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng tham gia bảo hiểm cho một hay nhiều rủi ro cần bảo hiểm. 

Thông thường, các doanh nghiệp đồng bảo hiểm trả chi phí quản lí (tỉ lệ do các doanh nghiệp đồng bảo hiểm thỏa thuận) cho doanh nghiêp̣ đươc̣ chỉ định làm đầu mối thỏa thuận, kí kết hợp đồng bảo hiểm hoăc̣ giải quyết tổn thất (nếu có) với bên tham gia bảo hiểm.

 - Tái bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm này nhượng lại cho doanh nghiệp bảo hiểm khác một phần rủi ro mà mình đã nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm.

Hay nói cách khác, đồng bảo hiểm là cùng bảo hiểm cho người khác; tái bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm mua bảo hiểm cho chính mình. 

Sự khác nhau cơ bản giữa đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm thể hiện chủ yếu trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng, có thể tóm tắt trong bảng dưới đây: 

Screen Shot 2019-10-22 at 9

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình đại lí bảo hiểm cơ bản, 2013, Cục Quản lí Giám sát Bảo hiểm, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm. iBaoViet)

Diệu Nhi