|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Doanh thu chưa thực hiện (Deferred Revenue) là gì?

18:07 | 20/04/2020
Chia sẻ
Doanh thu chưa thực hiện (tiếng Anh: Deferred Revenue) là các khoản thanh toán tạm ứng mà công ty nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được phân phối, thực hiện trong tương lai.
Doanh thu chưa thực hiện (Deferred Revenue) là gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: BCM Suisse)

Doanh thu chưa thực hiện 

Khái niệm

Doanh thu chưa thực hiện trong tiếng Anh là Deferred Revenue.

Doanh thu chưa thực hiện là các khoản thanh toán tạm ứng mà công ty nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được phân phối, thực hiện trong tương lai. Công ty nhận được khoản trả trước ghi lại số tiền vào khoản doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối kế toán.

Doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ vì nó phản ánh doanh thu chưa kiếm được và là các sản phẩm hoặc dịch vụ còn nợ khách hàng. Vì sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối theo thời gian, nó được ghi nhận tương ứng là doanh thu trên báo cáo thu nhập.

Hiểu về Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận là một khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của một công ty khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Bởi nó đi với nghĩa vụ đối với khách hàng dưới dạng các sản phẩm hoặc dịch vụ còn nợ. Khoản thanh toán đó vẫn được coi là một khoản nợ đối với công ty vì vẫn có khả năng hàng hóa hoặc dịch vụ có thể không được giao, hoặc người mua có thể hủy đơn đặt hàng. 

Trong cả hai trường hợp, công ty sẽ cần phải trả nợ cho khách hàng, trừ khi các điều khoản thanh toán khác được qui định rõ ràng trong hợp đồng đã kí.

Hợp đồng có thể qui định các điều khoản khác nhau, theo đó, có thể không ghi nhận doanh thu cho đến khi tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm đã được giao. Nói cách khác, các khoản thanh toán được thu từ khách hàng sẽ vẫn nằm trong doanh thu chưa thực hiện cho đến khi khách hàng nhận được đầy đủ những gì đến hạn theo hợp đồng.

Thông thường, khi một công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, doanh thu chưa thực hiện dần được ghi nhận trên báo cáo thu nhập đến mức doanh thu kiếm được thực tế. Việc phân bổ doanh chưa thực hiện là doanh thu kiếm được thực tế quá nhanh hoặc đơn giản là bỏ qua tất cả tài khoản doanh thu chưa thực hiện được coi là hành động kế toán bơm thổi và phóng đại doanh thu bán hàng.

Doanh thu chưa thực hiện thường được báo cáo là một khoản nợ hiện tại trên bảng cân đối kế toán của công ty, vì các điều khoản trả trước thường trong 12 tháng hoặc ít hơn. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực hiện trả trước cho các sản phẩm/dịch vụ dự kiến sẽ được giao trong vài năm, phần thanh toán liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm/dịch vụ này phải được phân loại là doanh thu chưa thực hiện trong phần nợ dài hạn trên bảng cân đối kế toán.

Ví dụ về doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện phổ biến với các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng kí yêu cầu trả trước. Ví dụ về doanh thu chưa thực hiện là các khoản thanh toán tạm ứng, trả trước khi đăng kí tạp chí, trả trước hàng năm cho việc sử dụng phần mềm hay bảo hiểm trả trước. 

Công ty sẽ gửi tạp chí cho khách hàng mỗi tháng và ghi nhận doanh thu. Hàng tháng, kế toán ghi lại một khoản ghi nợ vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện và một khoản ghi có vào tài khoản doanh thu bán hàng với giá 100$. Đến cuối năm tài chính, toàn bộ số dư doanh thu chưa thực hiện là 1.200$ đã dần được phân bổ sang doanh thu thực tế trên báo cáo thu nhập với mức 100$ mỗi tháng. 

(Theo Investopedia)

Lê Huy

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?
Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.