|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổng chi tiêu (Aggregate expenditure) là gì?

08:52 | 13/11/2019
Chia sẻ
Tổng chi tiêu (tiếng Anh: Aggregate expenditure) là tổng các khoản chi tiêu để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng trong nền kinh tế.
Aggregate expenditure

Hình minh họa

Tổng chi tiêu (Aggregate expenditure)

Định nghĩa

Tổng chi tiêu trong tiếng Anh là Aggregate expenditure. Tổng chi tiêu kí hiệu là E hoặc AE.

Tổng chi tiêu là tổng các khoản chi tiêu để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng trong nền kinh tế.

Xác định tổng chi tiêu

Vì tổng mức chi tiêu thực hiện (EA) phải bằng giá trị sản lượng (GDP) và tổng mức chi tiêu sự kiến (EP) chính là tổng cầu (AD), nên chúng ta có thể viết:

EA= CA+IA+GA+XA-MA= GDP

EP= CP+IP+GP+XP-MP= AD

Trong đó CA, IA, GA, XA, MA  là mức thực hiện của chi tiêu cho tiêu dùng, đầu tư, mua hàng của chính phủ, xuất khẩu và nhập khẩu, còn Cp, Ip, Gp, Mp là các đại lượng dự kiến tương ứng.

Các thành phần của tổng chi tiêu

- Dựa vào công thức bên trên, dễ dàng nhận thấy các thành phần cấu thành tổng chi tiêu bao gồm: chi tiêu hộ gia đình, đầu tư, chi tiêu của chính phủ, xuất khẩu và nhập khẩu. Trong đó:

+ Tiêu dùng hộ gia đình hay chi tiêu hộ gia đình (C): Đây là tổng số tiền mà các cá nhân chi cho hàng hóa và dịch vụ trong suốt một năm.

+ Đầu tư (I): Đây là số tiền mà người dân và doanh nghiệp đầu tư vào chi tiêu vốn. Đây là những thứ như máy móc sản xuất mới, cải tiến bất động sản và mua các tòa nhà.

+ Chi tiêu của chính phủ (G): Đây là tổng số tiền mà chính phủ đã chi.

+ Xuất khẩu ròng (NX): Xuất khẩu ròng được xác định bằng cách trừ tổng nhập khẩu của một quốc gia khỏi tổng xuất khẩu (NX = X - M). Đây là thành phần duy nhất có thể là một số âm. Xuất khẩu ròng mang giá trị âm nếu nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu.

Ví dụ

Dưới đây dữ liệu cho quốc gia hư cấu New Oldenstan:

Tiêu dùng hộ gia đình = 100.000 đô la

Đầu tư = 250.000 đô la

Chi tiêu chính phủ = 500.000 đô la

Xuất khẩu = 300.000 đô la

Nhập khẩu = 150.000 đô la

Xác định tổng chi tiêu hay tổng cầu của nền kinh tế ở quốc gia New Oldenstan.

Lưu ý: Luôn nhớ rằng xuất khẩu ròng được tính bằng là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu hay 

NX = X - M

Ta có:

AE = C + I + G + X

AE = 100.000 + 250.000 + 500.000 + (300.000 - 150.000)

AE = 100.000 + 250.000 + 500.000 + 150.000

AE = 1.000.000 đô la

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Aggregate Expenditure: Definition, Function, Components & Formula, Study.com)

Minh Lan

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Chỉ một mã tăng giá, gần 3.000 tỷ đồng EIB được giao dịch thỏa thuận
SGB là mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng giá trong tuần qua (26 - 30/9). Tính chung trong 5 ngày giao dịch, hơn 77 triệu cp EIB được trao tay thỏa thuận, tương đương với giá trị gần 3.000 tỷ đồng.