Kiến thức Kinh tế

Tổ chức tài chính vi mô (Microfinance institution) thực hiện những hoạt động gì?

14:20 | 16/08/2019

Chia sẻ

Tổ chức tài chính vi mô (tiếng Anh: Microfinance institution) là một trong số những loại hình của tổ chức tín dụng khá phổ biến. Tuy nhiên liệu chúng ta đã hiểu hết những hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô này?
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: NIBL)

Tổ chức tài chính vi mô (Microfinance institution)

Tổ chức tài chính vi mô - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Microfinance institution.

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 qui định: "Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ."

Nội dung hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Các hoạt động huy động vốn của tổ chức tài chính vi mô

Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

- Tiết kiệm bắt buộc;

- Tiền gửi tự nguyện;

Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật.

Về hoạt động cho vay

Tổ chức tài chính vi mô chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các khách hàng tài chính vi mô và khách hàng khác để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống. 

Khoản cho vay của tổ chức tài chính vi mô có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn theo qui định của tổ chức tài chính vi mô.

Tổng dư nợ cho vay

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng tài chính vi mô không được vượt quá 50 (năm mươi) triệu đồng.

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô đối với một khách hàng khác không được vượt quá 100 (một trăm) triệu đồng.

Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỉ lệ tổng dư nợ các khoản cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô trong tổng dư nợ cho vay tối thiểu 90%.

Về việc mở tài khoản 

Tổ chức tài chính vi mô được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại. Tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

Một số hoạt động kinh doanh khác

- Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn;

- Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô;

- Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô;

- Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm.

Một số qui định khác về tổ chức tài chính vi mô

Thời hạn hoạt động

- Thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ghi trong Giấy phép tối đa không quá 50 (năm mươi) năm.

- Tổ chức tài chính vi mô thực hiện việc thay đổi thời hạn hoạt động theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.

Địa bàn hoạt động

- Địa bàn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được qui định trong Giấy phép.

- Việc chuyển đổi mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được cấp Giấy phép trên cơ sở chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô thực hiện theo qui định của Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

- Tổ chức tài chính vi mô thực hiện mở rộng mạng lưới hoạt động ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính theo qui định của Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. (Theo Thông tư 03/2018/TT-NHNN qui định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô).

Khai Hoan Chu