|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Quĩ mở (Open-end funds) là gì? Pháp luật qui định như thế nào về quĩ mở?

09:00 | 23/08/2019
Chia sẻ
Quĩ mở (tiếng Anh: Open-end funds) khá phổ biến ở hầu hết các nước phát triển, tuy nhiên qui tắc hoạt động có thể khác nhau. Ở Việt Nam, quĩ mở được thành lập và hoạt động dựa trên qui định của pháp luật.
mutualfund-kM8F--621x414@LiveMint_1563694727746

Hình minh họa (Nguồn: EZ Tech Class)

Quĩ mở (Open-end funds)

Quĩ mở - danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Open-end funds.

Quĩ mở là quĩ đại chúng mà chứng chỉ quĩ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. (Theo Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH)

Quĩ mở được chia đều làm nhiều cổ phần mà giá của nó có thể thay đổi với một tỉ lệ cố định theo giá trị thuần của quĩ. 

Mỗi khi một số lượng cổ phiếu nhất định được quĩ mua lại thì một lượng tài sản tương ứng được bán ra. Ngược lại, mỗi khi có thêm tiền được đầu tư vào quĩ, lại có một lượng cổ phiếu tương ứng được tạo ra phù hợp với giá cổ phiếu hiện hành. 

Quĩ mở trong các qui định của pháp luật

Các qui định chung 

1. Việc công ty quản lí quĩ, ngân hàng giám sát thay mặt quĩ mở mua lại chứng chỉ quĩ mở từ nhà đầu tư và bán lại hoặc phát hành thêm chứng chỉ quĩ mở trong phạm vi vốn góp tối đa của quĩ không cần có quyết định của Đại hội nhà đầu tư.

2. Tần suất và thời gian cụ thể mua lại chứng chỉ quĩ mở được qui định cụ thể trong Điều lệ quĩ.

3. Công ty quản lí quĩ không phải thay mặt quĩ mở thực hiện việc mua lại chứng chỉ quĩ mở khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Công ty quản lí quĩ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quĩ mở theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;

b) Công ty quản lí quĩ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quĩ mở vào ngày định giá mua lại chứng chỉ quĩ mở do Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của quĩ;

c) Các sự kiện khác do Điều lệ quĩ qui định.

4. Công ty quản lí quĩ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn hai mươi bốn giờ và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại chứng chỉ quĩ mở sau khi các sự kiện này chấm dứt.

5. Bộ Tài chính qui định cụ thể việc phát hành và mua lại chứng chỉ quĩ mở.

Về hoạt động chào bán chứng chỉ quĩ 

1. Việc chào bán chứng chỉ quĩ lần đầu ra công chúng chỉ được thực hiện:

a) Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng chào bán chứng chỉ quĩ; và

b) Công ty quản lí quĩ bảo đảm người mua tiếp cận bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt trong hồ sơ đăng chào bán chứng chỉ quĩ tại các đại lí phân phối ghi trong bản thông báo phát hành.

2. Tối thiểu 15 ngày, trước ngày chào bán lần đầu chứng chỉ quĩ mở, công ty quản lí quĩ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố bản thông báo phát hành với nội dung theo qui định của Bộ Tài chính về hồ sơ đăng chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua các phương tiện đại chúng.

3. Việc công bố thông tin thực hiện thông qua một trong các phương tiện thông tin đại chúng dưới đây:

a) Trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của công ty quản lí quĩ, đại phân phối, đại danh; 

b) Các phương tiện thông tin đại chúng khác phù hợp với qui định của pháp luật.

4. Công ty quản lí quĩ, đại phân phối, tổ chức bảo lãnh phát hành phải phân phối chứng chỉ quĩ một cách công bằng, công khai, bảo đảm thời hạn đăng mua chứng chỉ quĩ cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày; thời hạn này phải được ghi trong bản thông báo phát hành.

5. Tiền mua chứng chỉ quĩ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng giám sát cho đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng lập quĩ. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm thanh toán lãi suất tối thiểu bằng lãi suất không kì hạn trong thời gian phong tỏa vốn huy động của quĩ tại ngân hàng.

6. Công ty quản lí quĩ phải hoàn thành việc phân phối chứng chỉ quĩ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quĩ ra công chúng có hiệu lực.

Trường hợp không thể hoàn thành việc phân phối chứng chỉ quĩ trong thời hạn này, công ty quản lí quĩ được đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng chỉ quĩ.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của công ty quản lí quĩ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quĩ, nhưng không quá 30 ngày. 

Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ do. (Theo Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC hướng dẫn về việc thành lập và quản lí quĩ mở)

Khai Hoan Chu

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.