|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (Association of Securities Business) là gì?

12:15 | 20/08/2019
Chia sẻ
Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (tiếng Anh: Association of Securities Business) là tổ chức của các công ty chứng khoán và một số thành viên khác hoạt động trong ngành chứng khoán.
book-on-wooden-table

Hình minh họa (Nguồn: tbck).

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (Association of Securities Business)

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán - danh từ, trong tiếng Anh có thể gọi là Association of Securities Business.

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán là tổ chức của các công ty chứng khoán và một số thành viên khác hoạt động trong ngành chứng khoán được thành lập với mục đích bảo vệ lợi ích cho các công ty thành viên nói riêng và cho toàn ngành chứng khoán nói chung.

Mục tiêu của hiệp hội là ban hành, quản lí và củng cố các qui tắc, thực hiện đúng đắn các giao dịch trên thị trường. Hiệp hội có quyền khiển trách, tước bỏ, phạt tiền hoặc đình chỉ hoạt động của các thành viên - các công ty chứng khoán nếu sự vi phạm của thành viên đó nghiêm trọng. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Quyền của Hiệp hội

1. Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội, kết nạp và khai trừ hội viên;

2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hiệp hội và hội viên;

3. Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật của Nhà nước, chính sách của Chính phủ và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tới các hội viên để các hội viên quán triệt và thực hiện;

4. Tổng hợp ý kiến của hội viên về những vấn đề liên quan đến pháp luật, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chứng khoán và đại diện cho hội viên phát biểu ý kiến với các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan;

5. Tổ chức nghiên cứu các đề án theo yêu cầu của ngành và của các hội viên để phát triển nghiệp vụ kinh doanh, đa dạng hoá các dịch vụ kinh doanh và góp phần thúc đẩy tiến trình hiện đại hoá các hoạt động kinh doanh chứng khoán, từng bước đưa hoạt động của các hội viên tiếp cận với thông lệ quốc tế;

6. Xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, giám sát việc thi hành các tiêu chuẩn đó của các hội viên và xử lý kịp thời khi hội viên vi phạm.

7. Phối hợp với các trường Đại học, các đơn vị nghiên cứu khoa học, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo cho các hội viên. Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn để phổ biến kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ cho các hội viên;

8. Tổ chức tương hỗ nghề nghiệp giữa các hội viên, tham gia vào các tổ chức hoạt động chung theo sáng kiến của các hội viên;

9. Hoà giải tranh chấp giữa các hội viên, hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa hội viên với các tổ chức, cá nhân khác trong các vấn đề liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán;

10. Tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức, tư vấn các vấn đề về thị trường chứng khoán theo nhu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và công dân theo qui định của pháp luật;

11. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;

12. Tham gia ý kiến các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo qui định;

13. Được gây quĩ từ hội phí của các hội viên và các hoạt động dịch vụ khác theo qui định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động;

14. Được mua sắm, chuyển nhượng tài sản (kể cả bất động sản), được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong nước; được mua sắm bất động sản cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật;

15. Được nhận tài trợ của các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo qui định của Nhà nước; được gia nhập các Hội quốc tế và Hội nước ngoài theo qui định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Hiệp hội

1. Hoạt động tuân thủ pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

2. Xin phép khi đổi tên Hiệp hội; khi thành lập các pháp nhân thuộc Hiệp hội, Hiệp hội phải thực hiện các thủ tục theo qui định của pháp luật;

3. Báo cáo với Bộ Nội vụ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi Hiệp hội thay đổi Ban thường vụ, trụ sở Hiệp hội, tổ chức Đại hội;

4. Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội cho Bộ Nội vụ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

5. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

6. Nguồn kinh phí thu được theo qui định và Điều lệ được sử dụng cho hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật;

7. Phải chấp hành đúng pháp luật kế toán, thống kê. Hàng năm, Hiệp hội phải lập báo cáo quyết toán thu chi theo qui định của pháp luật hiện hành. (Theo Luật chứng khoán năm 2006)

Khai Hoan Chu