|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phát hành chứng khoán ra công chúng (Public offering) là gì?

10:45 | 20/08/2019
Chia sẻ
Phát hành chứng khoán ra công chúng (tiếng Anh: Public offering) là một phương thức phát hành chứng khoán khi phân loại theo đối tượng mua bán chứng khoán. Trong đó, chứng khoán được phát hành rộng rãi ra công chúng.
Screen Shot 2019-08-19 at 6

Hình minh hoạ (Nguồn: wefornews)

Phát hành chứng khoán ra công chúng 

Khái niệm 

Phát hành chứng khoán ra công chúng trong tiếng Anh được gọi là public offering.

Phát hành chứng khoán ra công chúng là hình thức phát hành trong đó chứng khoán được phát hành rộng rãi ra công chúng cho một số lượng lớn các nhà đầu tư nhất định, trong đó phải đảm bảo một tỉ lệ cho các nhà đầu tư nhỏ. Ngoài ra, tổng khối lượng phát hành chứng khoán cũng phải đạt một tỉ lệ theo qui định.

Việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được cơ quan quản lí Nhà nước về chứng khoán cấp giấy phép hoặc chấp thuận. Sau khi phát hành trên thị trường sơ cấp, chứng khoán sẽ được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán khi đã đáp ứng được các qui định về niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán. 

Tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng phải thực hiện một chế độ báo cáo, công bố thông tin công khai và chịu sự quản lí, giám sát riêng theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các hình thức phát hành 

Việc phát hành ra công chúng được phân biệt thành hai hình thức:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo một trong hai phương thức sau:

+ Phát hành lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering - IPO): là việc phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư. Nếu cổ phần được bán lần đầu cho công chúng nhằm tăng vốn thì đó là IPO sơ cấp, còn khi cổ phần được bán lần đầu từ số cổ phần hiện hữu thì đó là IPO thứ cấp.

+ Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): là đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty cho rộng rãi các công chúng đầu tư.

- Phát hành trái phiếu ra công chúng

Việc phát hành trái phiếu ra công chúng được thực hiện bằng một phương thức duy nhất, đó là chào bán sơ cấp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường Chứng khoán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2018, NXB Tài chính)

Diệu Nhi