Kiến thức Kinh tế

Nguyên tắc nhất quán (Consistency principle) và nguyên tắc khách quan (Objectivity principle) là gì?

10:17 | 06/09/2019

Chia sẻ

Nguyên tắc nhất quán (tiếng Anh: Consistency principle) và nguyên tắc khách quan (tiếng Anh: Objectivity principle) là một trong những nguyên tắc kế toán làm cơ sở định tính cho thông tin kế toán.
Nguyên tắc thận trọng (1)

Hình minh họa

Nguyên tắc nhất quán (Consistency principle) và nguyên tắc khách quan (Objectivity principle)

Định nghĩa

Nguyên tắc nhất quán trong tiếng Anh là Consistency principle. Nguyên tắc nhất quán là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản yêu cầu các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kì kế toán năm 

Nguyên tắc khách quan trong tiếng Anh là Objectivity principle. Nguyên tắc khách quan yêu cầu thông tin kế toán phải được thu nhận, xử lí và cung cấp trên cơ sở có các bằng chứng chứng minh các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh và hoàn thành.

Ý nghĩa

Nguyên tắc nhất quán và nguyên tắc khách quan là một trong những nguyên tắc kế toán cơ bản làm cơ sở định tính cho thông tin kế toán.

Nguyên tắc nhất quán

- Nguyên tắc nhất quán nhằm đảm bảo thông tin kế toán có giá trị so sánh.

Nói cách khác, nguyên tắc nhất quán giúp đảm bảo thông tin cung cấp từ các báo cáo tài chính của các liên tiếp nhau đáp ứng được yêu cầu là có thể so sánh được (tính chất có thể so sánh được: comparable).

- Tính nhất quán cần được duy trì trong việc áp dụng các nguyên tắc kế toán, các phương pháp đo lường, ghi nhận các giao dịch cùng bản chất trong hoàn cảnh tương tự.

- Khi cần thiết có sự thay đổi nguyên tắc kế toán, phương pháp kĩ thuật xử lí thông tin, đơn vị kế toán phải công khai các thông tin trọng yếu về bản chất và lí do thay đổi, ảnh hưởng của sự thay đổi đến kết quả của kì kế toán hiện tại, ảnh hưởng lũy kế của sự thay đổi đến kết quả quá khứ (áp dụng hồi tố).

 Nguyên tắc khách quan

- Nguyên tắc khách quan nhằm đảm bảo thông tin kế toán không bị chi phối bởi khuynh hướng chủ quan của người làm kế toán.

- Mặt khác, nguyên tắc khách quan cũng yêu cầu các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phải được ghi nhận theo đúng bản chất kinh tế của chúng, và theo đó, bản chất kinh tế của các nghiệp vụ được tôn trọng hơn hình thức pháp lí. (Nguyên tắc coi trọng nội dung hơn hình thức: Substance over form)

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Nguyên lí kế toán, NXB Tài chính)

Minh Lan