|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lưu kí chứng khoán (Securities depository) là gì? Qui định về hồ sơ lưu kí chứng khoán

17:13 | 20/08/2019
Chia sẻ
Lưu kí chứng khoán (tiếng Anh: Securities depository) là hoạt động nhận kí gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu kí chứng khoán.
usdvnd

Hình minh họa (Nguồn: Dautuchungkhoan.org)

Lưu kí chứng khoán (Securities depository)

Lưu kí chứng khoán - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Securities depository.

Luật chứng khoán năm 2006 qui định: "Lưu kí chứng khoán là việc nhận gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán."

Qui định chung về hồ sơ lưu chứng khoán 

1. Hồ sơ lưu chứng khoán (hồ sơ gửi, rút, chuyển khoản, phong tỏa và giải toả chứng khoán, điều chỉnh thông tin nhà đầu tư) phải có đầy đủ chứng từ theo qui định, đóng dấu giáp lai đối với tài liệu đính kèm (nếu có), nội dung chứng từ phải thể hiện đầy đủ thông tin, cùng màu mực, nét chữ và chữ gốc của nhà đầu tư (nếu có). 

Phần xác nhận của Thành viên lưu kí (TVLK)/tổ chức mở tài khoản trực tiếp trên chứng từ phải có đầy đủ nội dung về con dấu, chữ gốc và họ tên thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu đã đăng với Trung tâm lưu kí chứng khoán (VSD) hoặc người được ủy quyền theo qui định tại Qui chế thành viên lưu của VSD. 

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, giấy đề nghị của nhà đầu tư phải có đủ chữ của người có thẩm quyền và con dấu của tổ chức đó. 

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu, trên cơ sở thông tin nhận biết khách hàng quản lí tại TVLK, TVLK có văn bản gửi VSD nêu rõ việc tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu và xác nhận đã kiểm tra chữ trên hồ sơ lưu là chữ của người có thẩm quyền của tổ chức nước ngoài đã đăng với TVLK. 

2. Trường hợp người sở hữu chứng khoán là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại nước ngoài có thể sử dụng chỉ thị bằng điện SWIFT cho TVLK của VSD để thay thế cho các tài liệu yêu cầu nhà đầu tư phải lập trong các hồ sơ liên quan (như phiếu gửi/rút chứng khoán, giấy đề nghị điều chỉnh thông tin...) khi đáp ứng điều kiện sau: 

- Nội dung trên điện SWIFT phải bao gồm đầy đủ các thông tin theo các mẫu biểu qui định tại từng hoạt động nghiệp vụ cụ thể tại Qui chế này;

- TVLK phải dịch và xác nhận về nội dung, tính xác thực của điện SWIFT và gửi kèm các tài liệu khác (nếu có). 

3. Trường hợp ủy quyền lưu chứng khoán, nhà đầu tư phải có văn bản ủy quyền ghi rõ nội dung và phạm vi ủy quyền. Nếu văn bản ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 

Trường hợp người nhận ủy quyền là tổ chức, các chứng từ liên quan đến việc lưu chứng khoán phải có đủ chữ của người có thẩm quyền và con dấu của tổ chức đó. TVLK chịu trách nhiệm kiểm tra về tính hợp lệ của việc ủy quyền của nhà đầu tư.

4. Đối với TVLK, VSD xử hồ sơ lưu sau khi đã nhận chứng từ đầy đủ, hợp lệ của TVLK theo qui định đối với từng nghiệp vụ tại Qui chế này và các chứng từ điện tử do TVLK gửi cho VSD qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến. 

5. Đối với tổ chức mở tài khoản trực tiếp,VSD xử hồ sơ lưu sau khi đã nhận chứng từ đầy đủ, hợp lệ của tổ chức theo qui định đối với từng nghiệp vụ tại Qui chế này. (Theo Quyết định 199/QĐ-VSD của Trung tâm lưu kí Việt Nam)

Khai Hoan Chu

TGĐ Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.