|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Khấu hao (Depreciation) là gì? Ý nghĩa của khấu hao

17:43 | 22/10/2019
Chia sẻ
Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) là sự giảm sút giá trị của một tài sản trong thời kì sử dụng, gọi là sự tiêu hao tư bản.
(Depreciation)

Hình minh họa

Khấu hao (Depreciation)

Định nghĩa

Khấu hao trong tiếng Anh là Depreciation

Khấu hao là sự giảm sút giá trị của một tài sản trong thời sử dụng, gọi là sự tiêu hao tư bản.

Chẳng hạn như, chất lượng của nhà máy và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất giảm theo thời gian và có thể người ta phải thay thế chúng. Do đó, các công ty tạo ra quĩ khấu hao để bù đắp sự hao mòn tài sản.

Ý nghĩa của khấu hao

- Khấu hao là một công cụ kế toán nhằm phân bổ chi phí phát sinh của một tài sản cố định cho một số thời kế toán, tương ứng với tuổi thọ ước tính của tài sản. 

- Biện pháp khấu hao chỉ nhằm phân bổ chi phí đầu tư ban đầu của một tài sản cho hàng hóa bán ra chứ không nhằm tính toán giá trị thị trường giảm đi của tài sản cố định. Đây là do giải tại sao bảng tổng kết tài sản không chỉ ra được giá trị thực hiện của tài sản.

- Các công thức khác nhau (vào sau - ra trước - còn gọi là nhập sau xuất trước, vào trước - ra trước - còn gọi là nhập trước xuất trước) được sử dụng để tính khấu hao có thể dẫn đến những kết quả khác nhau của giá trị tài sản cố định trong bảng tổng kết tài sản và chi phí khấu hao làm giảm lãi gộp.

Ví dụ

Công thức trong bảng dưới đây đem lại chi phí khấu hao lớn trong thời đầu sử dụng tài sản cố định và chi phí nhỏ trong những năm sau. Để đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với luật thuế, các công ty nhìn chung không thay đổi công thức khấu hao đã được sử dụng cho các tài sản cố định của mình.

Phương pháp khấu hao tuyến tính


Giá trị sổ sáchKhấu hao (= 21.000/3)Giá trị sổ sách cuối cùng
Năm 124.0007.00017.000
Năm 217.0007.0007.000
Năm 310.0007.0003.000

Phương pháp khấu hao giảm dần


Giá trị sổ sáchKhấu hao (50%)Giá trị sổ sách cuối cùng
Năm 124.00012.00012.000
Năm 212.0006.0006.000
Năm 36.0003.0003.000

Trong ví dụ này, phương pháp tuyến tính phân chia chi phí ban đầu của một tài sản cố định từ 24.000 đồng cho tuổi thọ dự kiến 3 năm và tính chi phí khấu hao bằng nhau mỗi thời kì kinh doanh.

Còn phương pháp khấu hao giảm dần cắt bớt mỗi kì một tỉ lệ phần trăm nhất định của giá trị sổ sách ròng của tài sản cố định ở đầu kì.

Kết luận

- Tất cả các công thức khấu hao đều tính chi phí khấu hao dựa trên chi phí lịch sử của tài sản cố định.

- Song trong thời có lạm phát, chi phí thay thế một tài sản có thể lớn hơn chi phí ban đầu (nguyên giá) của nó. Bởi vậy, các công ty làm ăn cẩn thận thường lập ra một quĩ riêng (gọi là quĩ dự trữ) nhằm bổ sung vào chi phí thay thế cao hơn.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.